Kursplan för Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp

Education Ma, Didactics, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE053A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Didaktik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-05-10
 • Fastställd: 2018-04-20
 • Senast ändrad: 2019-03-20
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på avancerad nivå och ska utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik med inriktning didaktik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik med inriktning didaktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom didaktik samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa fördjupad metodkunskap inom det didaktiska fältet inom huvudområdet pedagogik
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information gällande didaktik
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera didaktiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och särskilt inom området didaktik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap inom det didaktiska fältet inom huvudområdet pedagogik och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen innehåller teorier om lärande, kunskap och undervisning och deras inbördes relationer. Centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning studeras. Kunskapsteoretiska perspektiv fördjupas och relateras till frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares undervisning. Begreppet didaktisk kompetens kontextualiseras och problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

I kursen genomförs ett utvecklingsarbete som inkluderar dokumentation och presentation.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Kursbeskrivning

Kursen ges som fristående kurs och inom ramen för magister- och masterprogram i pedagogik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. I kursen förekommer obligatoriska moment som kräver att studenten fysiskt närvarar vid något av Mittuniversitetets campus. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

1000: Didaktik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera tre gånger inom loppet av ett år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till gällande kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustsson, G. & Boström, L.
 • Titel: Teachers’ Leadership in the Didactic Room. A Systematic Literature Review of International Research
 • Förlag: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
 • Upplaga: 2016, 10(3), pp. 1-19
 • : http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1037483/FULLTEXT01.pdf
 • Författare: Ball D. L., Forzani Franceska, M.
 • Artikeltitel: Building a Common Core for Learning to Teach and Connecting Professional Learning to Practice
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 35(2), pp. 17-21
 • Tidskrift: American Educator
 • : https://www.aft.org/pdfs/americaneducator/summer2011/ae_summer11.pdf
 • Författare/red: Comenius, J. A., & Kroksmark, T.
 • Titel: : Didactica magna. Stora undervisningsläran
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: 310 s.
 • Författare: Gidlund, U., & Boström, L.
 • Artikeltitel: What is Inclusive Didactics? Teachers’ Understanding of Inclusive Didactics for Students with EBD in Swedish Mainstream Schools
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 10(5), pp. 87-99
 • Tidskrift: International Education Studies
 • : https://www.researchgate.net/publication/316602743_What_is_Inclusive_Didactics_Teachers%27_Understanding_of_Inclusive_Didactics_for_Students_with_EBD_in_Swedish_Mainstream_Schools
 • Författare/red: Hattie, J.
 • Titel: Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: 378 s.
 • Författare: Hiebert J., Gallimore R., Stigl J. W.
 • Artikeltitel: A Knowledge Base for the Teaching Profession. What Would It Look Like and How Can We Get One?
 • År/Volym/nr/sidor: 2002, 31(5), pp. 3-15
 • Tidskrift: Educational Reseacher
 • : http://edr.sagepub.com/content/31/5/3.full.pdf+htm
 • Författare/red: Lindström G, Pennlert, L.-Å.
 • Titel: Undervisning i teori och praktik. En introduktion i didaktik
 • Förlag: Fundo
 • Upplaga: 2012 (5:e upplagan)
 • Kommentar: 71 s.
 • Författare/red: Uljens, M.
 • Titel: Didaktik. Teori, reflektion och praktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1997
 • Kommentar: 267 s.
 • Författare/red: Wahlström, N.
 • Titel: Läroplansteori och didaktik
 • Förlag: Gleerups Utbildning AB
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: 175 s.
Vetenskapliga artiklar om ca 1000 s. tillkommer