Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp

Education MA, Didactics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE077A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Didaktik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2022-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på avancerad nivå och ska utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik med inriktning didaktik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik med inriktning didaktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom didaktik samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa fördjupad metodkunskap inom det didaktiska fältet inom huvudområdet pedagogik
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information gällande didaktik
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera didaktiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och särskilt inom området didaktik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap inom det didaktiska fältet inom huvudområdet pedagogik och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen innehåller teorier om lärande, kunskap och undervisning och deras inbördes relationer. Centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning studeras. Kunskapsteoretiska perspektiv fördjupas och relateras till frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares undervisning. Begreppet didaktisk kompetens kontextualiseras och problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

I kursen genomförs ett utvecklingsarbete som inkluderar dokumentation och presentation.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. I kursen förekommer två obligatoriska träffar: en introduktionsträff och en avslutningsträff på campus Sundsvall alternativt på distans via ZOOM. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2101: Litteraturbloggar, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Utvecklingsarbete, Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE053A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustsson, G. & Boström, L.
 • Titel: Teachers’ Leadership in the Didactic Room. A Systematic Literature Review of International Research
 • Upplaga: 2016, 10(3), pp. 1-19
 • Förlag: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1037483/FULLTEXT01.pdf
 • Författare: Ball D. L., Forzani Franceska, M.
 • Artikeltitel: Building a Common Core for Learning to Teach and Connecting Professional Learning to Practice
 • Tidskrift: 2011, 35(2), pp. 17-21
 • År/Volym/nr/sidor: American Educator
 • Webbadress: https://www.aft.org/pdfs/americaneducator/summer2011/ae_summer11.pdf
 • Författare: Hiebert J, Gallimore R, Stigl J. W.
 • Artikeltitel: A Knowledge Base for the Teaching Profession. What Would It Look Like and How Can We Get One?
 • Tidskrift: 2002, 31(5), pp. 3-15
 • År/Volym/nr/sidor: Educational Reseacher
 • Webbadress: http://edr.sagepub.com/content/31/5/3.full.pdf+htm
 • Författare/red: Insulander,E, Kjällander, S, Lindstrand, F, & Åkerfeldt, A. (red)
 • Titel: Didaktik i omvandlingens tid - Text, representation, design.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Webbadress: 186 s.
 • Författare/red: Lindström G, Pennlert, L-Å
 • Titel: Undervisning i teori och praktik. En introduktion i didaktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Fundo
 • Kommentar: 71 s.
 • Författare/red: Nordin, A. & Uljens, M. (red.)
 • Titel: Didaktikens språk – Om skolundervisningens mål, innehåll och form
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 193 s.
 • Författare/red: Wahlström, N.
 • Titel: Didaktik: ett professionsbegrepp.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 180 s.

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-06-21