Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp

Education MA, Entrepreneurship and Education


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE020A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Entreprenörskap och utbildning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-23
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2014-05-23
Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper inom huvudområdet pedagogik,

- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och

- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet
pedagogik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

-kunna redogöra för bred kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik liksom kunna visa väsentligt fördjupade kunskaper i entreprenörskap och utbildning, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

-uppvisa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och kunna visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information inom området entreprenörskap och utbildning

-muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser vad avser området entreprenörskap och utbildning i svenska och internationella sammanhang, liksom kunna visa den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa slutsatser i dialog med olika grupper,

-visa sådan färdighet inom området som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och specifikt entreprenörskap och utbildning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

-kunna identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar
för sin kunskapsutveckling

Innehåll

I kursen ingår fördjupade studier i entreprenörskapsutbildning samt utbildning i entreprenörskap i Sverige och internationellt. I kursen ingår hur entreprenörskap kan integreras i företag och skola.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikations former.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Berglund, K. & Holmgren, C.
Artikeltitel: Entrepreneurship Education in Policy and Practice
Tidskrift: International Journal of Entrepreneurial Venturing
År/Volym/nr/sidor: 5(1), 9-27

Författare/red: Braunerhjelm, Pontus (red.)
Titel: 20 Years of Entrepreneurship Research –From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity
Upplaga: 2014
Förlag: Entreprenörskapsforum
Webbadress: http://entreprenorskapsforum.se/publikationer/

Författare/red: Dahlstedt, Magnus & Tesfahuney, Mekonnen
Titel: Speculative Pedagogy: Education, Entrepreneuralism and the Politics of Inclusion in Contemporary Sweden
Förlag: In Journal for Critical Education Policy Studies, 8(2), 249-274

Författare/red: Florida, Richard
Titel: Den stora omställningen. Hur nya former för och arbete skapar välstånd efter kraschen.
Upplaga: 2010
Förlag: Daidalos AB

Författare/red: From, J
Titel: Contradictions at Play
Förlag: eJournal of Education Policy JEP, (Spring).
Webbadress: Retrieved from https://www.4.nau.edu/cee/jep/journals.aspx?id=321

Författare/red: Gibb, A
Titel: Concepts into Practice: Meeting the Challenge of Development of Entrepreneurship Educators Around an Innovative Paradigm. The case of the International Entrepreneurship Educators´Programme (IEEP).
Upplaga: 2011
Förlag: International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 17(2), 146-165.

Författare/red: Gibb, Allan
Titel: In pursuit of a new enterprise and entrepreneurship paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge: International journal of management reviews
Upplaga: 2002
Förlag: Volume 4, Issue 3 (pp 233 - 269)

Författare/red: Hjort, Daniel
Titel: Creating space for play/invention - concepts of space and organizational entrepreneurship. Entrepreneurship and Regional Development
Upplaga: 2004
Webbadress: http://www.tandf.co.uk/journals

Författare/red: Lund, Birte, Lindfors, Eila, Dal, Michael, Sjøvoll, Jarle, Svedberg, Gudrun, Borup Jensen, Julie, Ovesen, Sissel, Rotefoss, Beate, Pedersen Ove & Thordardottir, Thordis
Titel: Kreativitet, innovasjon og entrerenørskap i utdanningssysteme i Norden - Bakgrunn og begrepsinhold basert på politisk initiering og strategivalg.
Upplaga: 2011
Förlag: Tema Nord 2011:517

Författare/red: Lundström, Anders
Titel: Creating Opportunities for Young Entrepreneurship Nordic examples and experiences Executive summary FSF 2005:8
Webbadress: http://www.fsf.se/publikation/rapport.htm

Författare/red: Olofsson, A
Titel: Konflikten mellan kontroll och förändring - exemplet entreprenör(skapsutbildning) i det svenska utbildningssystemet.
Förlag: I Stigmar, M., & Sandstedt, T. Kvalitet och Kollegialitet - Vänbok till Leif Lindberg. Växjö: Linnéuniversitetet. Skriftserie, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Nr 7, 2012

Författare/red: Olofsson, Anders
Titel: Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring. I Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle - Formeringen av en ny pedagogisk identitet.
Upplaga: 2009
Förlag: Utbildningsvetenskapliga studier 2009:1. Mittuniversitetet

Författare/red: Olofsson, Anders
Titel: Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring. I Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle - Formeringen av en ny pedagogisk identitet.
Upplaga: 2009
Förlag: Utbildningsvetenskapliga studier 2009:1. Mittuniversitetet

Författare/red: Oosterbeek, Hessel, van Praag, Mirjam & Ijsselstein, Auke
Titel: The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation.
Upplaga: 2009
Förlag: European Economic Review 54, 442-454