Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Education MA, Research in Literacy Development


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE029A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskning inom läs- och skrivutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-09-24
Fastställd: 2010-03-18
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en bild av barn och ungdomars läs- och skrivutveckling enligt aktuell forskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skalll studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling och därmed utveckla en större förståelse för elever med skiftande förutsättningar för läs- och skrivutveckling samt hur dessa kan mötas i pedagogiska verksamheter.
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra ett mindre forskningsprojekt inom läsningens område gällande elever i förskola, grundskola eller gymnasium
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Innehåll

- Läs-utveckling
- Skrivutveckling
- Forskningsexempel
- Mindre forskningsprojekt

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Examinationen sker löpande och i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Block, Cathy.Collins., Gambrell, Linda. B., Pressley, Michael, Improving comprehension instruction. Rethinking research, theory, and classroom practice, San Fransisco, Jossey- Bass, 2002, 0-7879-6309-7

Kommentar: 423 s.

Heath, S. B., Ways with words, language, life and work in communities and classrooms., Cambridge UK, Cambridge University press, 1983

Stanovich, Keith. E., Progress in understanding reading. Scientific foundations and new frontiers., New York, Guilford Press, 2000, 1-57230-564-9

Kommentar: 536 s.

Aktuella avhandlingar och artiklar tillkommer.