Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Education MA, Research in Literacy Development, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE062A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskning inom läs- och skrivutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2020-10-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge en bild av barn och ungdomars läs- och skrivutveckling enligt aktuell forskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling och därmed utveckla en större förståelse för elever med skiftande förutsättningar för läs- och skrivutveckling samt hur dessa kan mötas i pedagogiska verksamheter.
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra ett mindre forskningsprojekt inom läsningens område gällande elever i förskola, grundskola eller gymnasium
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Innehåll

- Läs-utveckling
- Skrivutveckling
- Forskningsexempel
- Mindre forskningsprojekt

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Examinationen sker löpande och i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala (fr o m VT 20):
Föra att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ersätter PE029A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Block, Cathy.Collins., Gambrell, Linda. B., Pressley, Michael
 • Titel: Improving comprehension instruction. Rethinking research, theory, and classroom practice
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: Jossey- Bass
 • Kommentar: 423 s.
 • Författare/red: Heath, S. B.
 • Titel: Ways with words, language, life and work in communities and classrooms.
 • Upplaga: 1983
 • Förlag: Cambridge University press
 • Författare/red: Stanovich, Keith. E.
 • Titel: Progress in understanding reading. Scientific foundations and new frontiers.
 • Upplaga: 2000
 • Förlag: Guilford Press
 • Kommentar: 536 s.

Aktuella avhandlingar och artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-11-02