Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp

Education MA, Methodology


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE030A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskningsmetodik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-03-03
Fastställd: 2011-03-15
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på avancerad nivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
-visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
-kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete,
-uppvisa sådan färdighet inom huvudområdet pedagogik som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, samt
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap inom pedagogik och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningsansatser och metoder såsom aktionsforskning, fallstudier, kvasi-experiment och statistisk analys, tal/textanalys samt rapportskrivning och kritisk analys av vetenskapliga texter.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Cohen, Louis, Manton, Lawrence & Morrison Keith, Research Methods in Education, Oxon and New York, Routledge, 2011 7th ed., 978-0-415-58336-7

Kommentar: 757 s

Tillkommer ca 50-100 sidor text i kapitel/artikel form.Två valda doktorsavhandlingar i pedagogik. Två valda artiklar i pedagogik från någon vetenskaplig tidskrift.