Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Education MA, Research Methodology, Design and Qualitative Methods, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE055A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-10
Fastställd: 2019-03-22
Senast ändrad: 2019-03-22
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse av grundläggande kvalitativ forskningsmetodik och kvalitativa metoder

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
-visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
-kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete,
- visa kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning som bygger på kvalitativa data

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningsansatser och metoder såsom aktionsforskning, fallstudier, tal/textanalys samt rapportskrivning och kritisk analys av vetenskapliga texter.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker på campus vid ett tillfälle i form av opposition på någon annans och försvar av egen inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.