Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Education MA, Research methodology, design and qualitative methods


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE055A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-10
Senast ändrad: 2019-01-10
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse av grundläggande kvalitativ forskningsmetodik och kvalitativa metoder

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
-visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
-kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete,
- visa kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning som bygger på kvalitativa data

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningsansatser och metoder såsom aktionsforskning, fallstudier, tal/textanalys samt rapportskrivning och kritisk analys av vetenskapliga texter.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.