Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Education MA, Research Methodology, Design and Qualitative Methods, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE079A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om kvalitativt forskningsperspektiv och dess vetenskapsteoretiska grunder i relation till kunskapsanspråk och pedagogikämnets kunskapsobjekt och forskningsfrågor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning som bygger på kvalitativa data,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
- kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete

Innehåll

I kursen diskuteras kvalitativa metoders för- och nackdelar i relation till kunskapsanspråk, forskningsfråga och empiriskt material. Under hela kursen belyses kvalitativa metoders teoretiska och metodologiska grunder; kvalitetskriterier, inklusive validitet och reliabilitet; forskningsetiska riktlinjer och dilemman; principer för val av forskningsmetod; och frågor kring vad som utmärker specifikt pedagogiska forskningsfrågor.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2201: Tematisk analys, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Textanalys, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Jämförande design, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt genom tre uppgifter.

Uppgift 1 (3 hp)
Genomföra en tematisk analys av en mindre empirisk intervjustudie, individuell uppgift (VG/G/U)

Uppgift 2 (1,5 hp) Genomföra en dokumentgranskning av ett av grundskolans styrdokument, Gruppuppgift (G/U)

Uppgift 3 (3hp) Beskriva och reflektera vilka konsekvenser två olika val av strategier, a) fallstudie och b) aktionsforskning får för en studies design och metodval, individuell uppgift (VG/G/U).

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.


Om student har ett intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursen lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE055A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson Barajas, K, Forsberg, C, Wengström, Y.
 • Titel: Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur och kultur
 • Kommentar: ISBN 978-91-27-13411-9 173 s.
 • Författare/red: Gray, D.E
 • Titel: Doing research in the real world.
 • Upplaga: 2018, (Fourth edition.)
 • Förlag: London: SAGE.
 • Kommentar: Kapitel 3, 7, 11, 13, 15, 22, 26 & 27 , ca 200 sidor
 • Författare/red: Kreidler, Charles W.
 • Titel: Introducing English Semantics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 208 s.

Artiklar i urval ca 200 sidor.

Sidan uppdaterades 2023-05-23