Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp

Education MA, Research Methodology, Design and Qualitative Methods, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE079A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2023-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om kvalitativt forskningsperspektiv och dess vetenskapsteoretiska grunder i relation till kunskapsanspråk och pedagogikämnets kunskapsobjekt och forskningsfrågor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning som bygger på kvalitativa data,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
- kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete

Innehåll

I kursen diskuteras kvalitativa metoders för- och nackdelar i relation till kunskapsanspråk, forskningsfråga och empiriskt material. Under hela kursen belyses kvalitativa metoders teoretiska och metodologiska grunder; kvalitetskriterier, inklusive validitet och reliabilitet; forskningsetiska riktlinjer och dilemman; principer för val av forskningsmetod; och frågor kring vad som utmärker specifikt pedagogiska forskningsfrågor.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2201: Tematisk analys, Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Textanalys, Grupparbete, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2203: Jämförande design, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt genom tre uppgifter.

Uppgift 1 (3 hp)
Genomföra en tematisk analys av en mindre empirisk intervjustudie, individuell uppgift (VG/G/U)

Uppgift 2 (1,5 hp) Genomföra en dokumentgranskning av ett av grundskolans styrdokument, Gruppuppgift (G/U)

Uppgift 3 (3hp) Beskriva och reflektera vilka konsekvenser två olika val av strategier, a) fallstudie och b) aktionsforskning får för en studies design och metodval, individuell uppgift (VG/G/U).


Om student har ett intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE055A.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson Barajas, K, Forsberg, C, Wengström, Y.
 • Titel: Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur och kultur
 • Kommentar: ISBN 978-91-27-13411-9 173 s.
 • Författare/red: Gray, D.E
 • Titel: Doing research in the real world
 • Upplaga: 2021, (Fifth edition.)
 • Förlag: London: SAGE
 • Kommentar: Kapitel 3, 7, 11, 13, 15, 22, 26 & 27 , ca 200 sidor
 • Författare/red: Kreidler, Charles W.
 • Titel: Introducing English Semantics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 208 s.

Artiklar i urval ca 200 sidor.

Sidan uppdaterades 2023-05-23