Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp

Education MA, Research Methodology, Design and Quantitative Methods, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE078A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2023-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik,
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse av grundläggande kvantitativ forskningsmetodik och avancerade kvantitativa metoder

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning som bygger på kvantitativa data,
- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik samt visa insikt i aktuellt forskningsarbete,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
- kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, kunna planera kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar samt kunna utvärdera detta arbete,

Innehåll

I kursen diskuteras hur kvantitativa metoder används för att undersöka utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor och hur problemställning och kunskapsanspråk kan kopplas till frågor om mätning, design och analys. I kursen behandlas centrala kvalitetskriterier som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt genom tre uppgifter.
Deluppgift 1 (1,5 hp) Analys av kvantitativ forskning. Redovisas genom muntlig och skriftlig presentation (U/G/VG)

Deluppgift 2 (3 hp) Tillämpning av statistisk analys med stöd av SPSS. Redovisas i skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)

Deluppgift 3 (3 hp) Projektbeskrivning av eget forskningsprojekt inom det pedagogiska fältet. Redovisas skriftligt i en PM (U/G/VG)

För betyget Godkänt (G) på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på samtliga deluppgifter. För Väl godkänt krävs därutöver betyget Väl godkänd på deluppgifter tillsammans omfattande minst 4,5 hp.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senast version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE054A.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Field, A.P.
 • Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (5. ed.)
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: London: Sage Publications Vancover
 • Författare/red: Gray, D.E.
 • Titel: Doing research in the real world.
 • Upplaga: 2021, (Fifth edition.)
 • Förlag: London: SAGE.

Artiklar i urval ca 200 sidor.

Sidan uppdaterades 2023-05-23