Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp

Education Ma, Creating Conditions for Young Children’s Learning I, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE051A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Förutsättningar för yngre barns lärande I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-10
Fastställd: 2018-05-24
Senast ändrad: 2018-09-20
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse om förutsättningar för yngre barns lärande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper om förutsättningar för yngre barns lärande.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Utifrån förutsättningar för yngre barns lärande behandlar kursen följande aspekter lek och lärande, språkliga och skriftspråkliga processer, estetiska och digitala uttrycksformer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med uppföljande diskussioner, obligatoriska litteraturseminarier samt praktiska övningar. Inför varje litteraturseminarium ska studenterna förbereda sig genom att läsa litteraturen samt på angivet sätt bearbeta och individuellt reflektera över densamma.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Slutexaminationen sker på campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Bedömning
Bedömning sker utifrån studentens skriftliga underlag och muntliga diskussioner vid examinerande litteraturseminarium. Bedömning sker också i form av en muntlig och en skriftlig inlämningsuppgift. Underlaget ska vara sådant att individuella prestationer ska kunna särskiljas.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bartholdsson, Åsa
Titel: Den vänliga maktutövningens regim: om normalitet och makt i skolan
Upplaga: 2008
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 206 s

Författare/red: Carr, David
Titel: Making sense of Education. An introduction to the philosophy and theory of education and teaching
Upplaga: 2003
Förlag: London: Routledge
Kommentar: 294 shv, (utvalda delar)

Författare/red: Cremin, Teresa; Flewitt, Rosie; Mardell, Ben & Swann, Joan (red.)
Titel: Storytelling in early childhood: enriching language, literacy and classroom culture
Upplaga: 2017
Förlag: London: Routledge
Kommentar: 210 s

Författare/red: Davies, Bronwyn
Titel: Hur flickor och pojkar gör kön
Upplaga: 2003
Förlag: Stockholm: Liber
Kommentar: 228 s

Författare/red: Foss, Else & Lillemyr, Ole (red.)
Titel: Til Barnas Beste. Veier til omsorg og lek, laering og danning
Upplaga: 2013
Förlag: Gyldendal Norsk Forlag
Kommentar: 267 s (utvalda delar)

Författare/red: Norling, Martina
Titel: Förskolan - en arena för social språkmiljö och språkliga processer
Upplaga: 2015
Förlag: Mälardalens högskola, Västerås
Kommentar: 171 s

Artiklar tillkommer i anslutning till kursstart.