Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp

Education MA, Creating Conditions for Young Children´s Learning II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE056A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Förutsättningar för yngre barns lärande II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2019-10-09
 • Senast ändrad: 2019-10-09
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå
-ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik.
-utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
-utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller forsknings-/utvecklingsarbete inom huvudämnet pedagogik
-tillägna sig en översiktlig förståelse och begreppslig förståelse om förutsättningar för barns lärprocesser rörande lärande kopplat till matematik, naturvetenskap och estetiska uttryck.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
-visa kunskap och förståelse inom pedagogik, ingripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper om förutsättningar för yngre barns lärande

Färdighet och förmåga
-visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar förskolans/skolans styrning och läroplansskrivningar över tid samt övergångar mellan utbildningssystemet stadier och då i synnerhet övergång mellan förskola och förskoleklass. Kursen behandlar även barns lärande relaterat till matematik, naturvetenskap och estetiska uttryck.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete, examensarbete, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med uppföljande diskussioner, litteraturseminarier samt praktiska övningar där studenten länkar praktik och teori.

Examination

Kursen examineras genom att studenten skriver ett paper där en mindre empirisk studie ingår. Slutexamination sker på campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dahlberg, Gunilla & Lenz Taguchi, Hillevi
 • Titel: Förskola och skola - om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Foss, Else & Lillemyr, Ole Fredrik (red.)
 • Titel: Til Barnas Beste. Veier til omsorg og lek, laering og danning
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Kommentar: 267 s.
 • Författare/red: Jahnke, Anette
 • Titel: Utveckla utbildning- vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Liber

Relevanta veteskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2019-10-24