Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Education MA, Higher Education and Flexible Learning


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE007A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Högskolepedagogik och flexibelt lärande
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-06-11
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är
- att kursdeltagaren efter fullgjord kurs skall ha utvecklat fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan

Detta innebär att kursdeltagaren skall kunna:

- redogöra för fördjupade kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans eller motsvarande utifrån relevant konstnärligt utvecklingsarbete.
- självständigt och kollegialt planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och gruppers lärande.
- kritiskt granska och reflektera över den egna lärarrollen och relatera till värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet/ konstnärlighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i den högre utbildningen.
- redogöra för en såväl fördjupad som självständig och kollegial hållning till kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning.
- uppvisa förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat/resultat av konstnärligt utvecklingsarbete som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.
- redovisa ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna kunskapsområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig teori och forskning.

Innehåll

Delmoment1
Kursen bearbetar centrala områden för undervisning och lärande inom högskola och universitet, som: Utbildningsvetenskapligt relevanta teorier och forskning om högre utbildning samt studenters lärande. Samhällets mål och regelverk för högre utbildning som högskolelag och högskoleförordning samt den egna högskolans särskilda beslutsordning och organisation. Strategier, metoder och tekniker för undervisning och examination samt utvärdering av högskoleutbildning med inriktning på såväl campusförlagd som i tid och rum distansöverbryggande organisering och genomförande av utbildning och undervisning.

Delmoment 2
Kursen bearbetar centrala områden för undervisning och lärande inom högskola och universitet, som: Utbildningsvetenskapligt relevanta teorier och forskning om högre utbildning samt studenters lärande. Akademin som institution, den akademiska lärarrollen, grundläggande akademiska värden och generella värden som demokrati, jämställdhet och lika behandling i den höge utbildningen. Självständigt arbete med inriktning på deltagarens eget kunskapsområde i förhållande till vetenskapsbaserad kunskap och kollegialt erfarenhetsutbyte.

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier och genomförs med gemensamma samlingar, individuella och gruppvisa möten, på kursort eller via distansöverbryggande tekniker.

Examination

Deltagande vid samtliga schemalagda undervisningstillfällen och seminarier samt redovisning av självständigt arbete.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Förvaltningshandboken, http://www.miun.se/sv/Anstalld/Hjalp-och-stod/Handbocker-blanketter-mallar/Forvaltningshandboken/

Hedin, Anna, Lärande på hög nivå, Uppsala, Uppsala universitet: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, 2006, 91-506-1880-6

Kommentar: 528 s. Beställes via Uppsala universitet. Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande

Hult, Agneta, Examination är kursen - en analys av examination i kurser över nätet., Härnösand, Myndighet för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2007, 978-91-85777-14-3, gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17994/1/gupea_2077_17994_1.pdf

Högskoleverket, Högskoleförordningen & Högskolelagen, http://www.hsv.se/

Kommentar: Gällande högskolelag och högskoleförordning

Jaldemark, Jimmy, Changes within the practice of higher education: Participating in educational communication through distance settings, 2008

Kommentar: International Journal of Web Based Communities 4(2), 173-187

Keller, Christina & Hrastinski, Stefan, Towards digiatally literate university teachers. Nordic Journal of Digital literacy 4(2), 2009

Kommentar: 104 - 115

Knowles, Malcolm S, Self-Directed Learning. A guide for learners and teachers, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Cambridge, 1975

Kommentar: Finns att köpa som kompendium till självkostadspris

Olofsson, Anders D, Lindberg J Ola & Hauge, Trond Eiliv, Blogs and the design of reflective peer-to-peer technology enhanced learning and formative assessment, 2011

Kommentar: Campus-Wide Information Systems 28(3)

Olofsson, Anders D, Lindberg J Ola & Stödberg, Ulf, Shared Video Media and Blogging Online - Educational Technologies for Enhancing Formative E-Assessment?, 2011

Kommentar: Campus-Wide Information Systems 28(1), 41-55

Palloff Rena M., Pratt, Keith, Lesson from the cyberspace classroom: the realities of online teaching, San Francisco, Jossey:Bass, 2000

Salmon, Gilly, E-moderating: the key to teaching and learning online., London England, Kogan Page, 2000

Snyder, Kristen, Stimulating dialogue online in cross cultural learning communities, in Technological Aspects of Mentoring, Frances K Kochan, Joseph T Pascarelli (eds) Information Age Publishing

Kommentar: Kapitel 14, 273 - 294.

Snyder, Kristen, Panichi, Luisa & Lindberg J Ola, On the issue of quality of experience in technology supported learning, 2010

Kommentar: Designs for Learning 3(1-2), 42-53

Sorenson, Elsebeth Korsgaard, Design of dialogic eLearning-to-learn: meta-learning as pedagogical methodology. International Journal of webbased communities

Moment 2

Förvaltningshandboken, http://www.miun.se/sv/Anstalld/Hjalp-och-stod/Handbocker-blanketter-mallar/Forvaltningshandboken/

Becher, Tony & Trowler, Paul R., Academic Tribes and Territories, Milton Keynes, UK, Open University Press, 2001, 2 revised edition, 9780335206278

Kommentar: 256 s.

Berggren, Caroline, Entering higher education – gender and class perspectives, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2006, 91-7346-556-9

Härnsten, Gunilla & Wingård, Britta (red.), Högskoleutbildning javisst, men med vem och för vad? : Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning, Växjö, Växjö University Press, 2007, 978-91-7636-570-0

Högskoleverket, Högskoleförordningen & Högskolelagen, http://www.hsv.se/

Kommentar: Gällande högskolelag och högskoleförordning

Jaldemark, Jimmy, Participation and genres of communication in online settings of higher education., 2008

Kommentar: Education and information Technologies 13(2), 129-146

Olofsson, Anders D., & Lindberg, J. Ola, "Whatever Happened to the Social Dimension? Aspects of Learning in a Distance-based Teacher Education Programme., Education and Information Technologies, 2006, 11(1), 7-20.

Kommentar: Artikeln i fulltext fås via bibliotekets hemsida: "Söka e-tidskrifter"

Förutom den angivna litteraturen kommer valbar litteratur och stencilmaterial att ingå.

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning, ljudkort, mikrofon och högtalare /hörlurar. Viss datorvana rekommenderas.
Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2007-03-30