Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

Education MA, Quality Assessment/Assurance and Evaluation in education


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE035A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-02-28
Fastställd: 2012-03-19
Senast ändrad: 2013-06-26
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

-uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter även med begränsad information,
-självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter om kvalitetsarbete och utvärdering inom givna tidsramar,
-muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser inom området kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och särskilt inom kvalitetsarbete och utvärdering kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Innehåll

I kursen behandlas kvalitetsarbete och utvärdering dels som förändringsprocesser och dels som styrningsprocesser i ett nationellt och globalt perspektiv.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Foss Lindblad Rita & Lander, Rolf (red), Att säkra det osäkra : redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering, Lund, Studentlitteratur, 2009, 978-91-44-01864-5

Kommentar: 160 s.

Grek, Sotiria & Lawn, Martin (eds), Journal of Education Policy 24 ( 2) Special issue Fabricating Quality: Data and the New Governance of Education, OXON UK Routhledge London, Taylor and Francis, 0268-0939, www.tandf.co.uk/journals

Kommentar: 100 s.

Karlsson Vestman, Ove & Andersson, Inger M, Pedagogisk utvärdering som styrning - En historia från präster till PISA, Stockholm, Liber Distribution, 2007, 978-91-85589-34-0

Kommentar: 168 s.

Owen, John & Rogers, Patricia, Program evaluation : forms and approaches, London, Sage Publications Thousand Oaks, New Dehli, 1999, 0-7619-6177-1

Kommentar: 312 s.

Segerholm, Christina, Evaluation and the shifting meanings of accountability in education in five nations., 2010

Kommentar: Paper presented at the AEA-conference in San Antonio, November 10-13 2010

Strannegård, Lars (red.), Den omätbara kvaliteten, Norstedts akademiska förlag, 2007, 978-91-7227-522-5

Kompletteras senare