Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

Education MA, Quality Assessment/Assurance and Evaluation in Education, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE067A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2020-10-02
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-17

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter även med begränsad information,
-självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter om kvalitetsarbete och utvärdering inom givna tidsramar,
-muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser inom området kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och särskilt inom kvalitetsarbete och utvärdering kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Innehåll

I kursen behandlas kvalitetsarbete och utvärdering dels som förändringsprocesser och dels som styrningsprocesser i ett nationellt och globalt perspektiv.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2101: Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.


Betygskriterier 3-gradig betygsskala
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE035A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Dahler-Larsen, Peter
 • Titel: The Evaluation Society
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Stanford University Press
 • Kommentar: ISBN 9780804788618
 • Författare/red: Foss Lindblad Rita & Lander, Rolf (red)
 • Titel: Att säkra det osäkra : redskap för reflektion och makt i skolans utvärdering
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 160 s.
 • Författare/red: Grek, Sotiria & Lawn, Martin (eds)
 • Titel: Journal of Education Policy 24 ( 2) Special issue Fabricating Quality: Data and the New Governance of Education
 • Förlag: Taylor and Francis
 • Webbadress: www.tandf.co.uk/journals
 • Kommentar: 100 s.
 • Författare/red: Karlsson Vestman, Ove & Andersson, Inger M
 • Titel: Pedagogisk utvärdering som styrning - En historia från präster till PISA
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Liber Distribution
 • Kommentar: 168 s.
 • Författare/red: Owen, John & Rogers, Patricia
 • Titel: Program evaluation : forms and approaches
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Sage Publications Thousand Oaks, New Dehli
 • Kommentar: 312 s.
 • Författare/red: Segerholm, Christina
 • Titel: Evaluation and the shifting meanings of accountability in education in five nations.
 • Upplaga: 2010
 • Kommentar: Paper presented at the AEA-conference in San Antonio, November 10-13 2010
 • Författare/red: Strannegård, Lars (red.)
 • Titel: Den omätbara kvaliteten
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Norstedts akademiska förlag

Kompletteras senare

Sidan uppdaterades 2020-02-24