Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp

Education Ma, Leadership and Improvement of Educational Activities I, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE049A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-05-10
 • Fastställd: 2018-04-23
 • Senast ändrad: 2018-09-20
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens insikt i ledarskap och verksamhetsutveckling. Kursen syftar även till att genom fördjupning i och problematisering av ledarskap och verksamhetsutveckling i relation till pedagogiska verksamheter öka studentens förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa
- fördjupad insikt i ledarskaps- och utvecklingsbegreppet samt
-förmåga att skriftlig och muntligt problematisera begreppen i relation till pedagogiska verksamheter.
- förmåga att identifiera och tillgodose sitt behov av ytterligare kunskap inom ledarskap- och utveckling av pedagogiska verksamheter samt
-förmåga att presentera den tillägnade kunskapen både skriftligt och muntligt.

Innehåll

I kursen behandlas pedagogisk forskning och teorier om ledarskap och verksamhetsutveckling. Dessutom innehåller den empiriska exempel från studier om ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter. I kursen ingår författandet av ett paper om ledarskap och skolutveckling. Papret ska diskutera, problematisera och fördjupa studentens förståelse av centrala vetenskapliga begrepp i förhållande till ett "fall" som hämtas från studentens erfarenheter. Innehållet i papret ska även redovisas i form av en möjlig framtida studie.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Berg, G.
 • Titel: Skolledarskap och skolans frirum.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: 263 s.
 • Författare/red: Bolman, L.G. & Deal, T.E.
 • Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
 • Upplaga: 2015 (5e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund.
 • Kommentar: 552 s.
 • Författare/red: Håkansson, J. & Sundberg, D.
 • Titel: Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse.
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Kommentar: 310 s.
Artiklar och övrig litteratur tillkommer relevanta för det egna papret.

Sidan uppdaterades 2018-10-16