Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

Education MA, Leadership and Improvement of Educational Activities II, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE074A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2022-03-09
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-10

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens insikt i ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter. Kursen syftar även till att genom integrering av ledarskap och utveckling i relation till pedagogiska verksamheter öka studentens förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, genomföra och utvärdera kvalificerade uppgifter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, med väsentligt fördjupade kunskaper om ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med vald metod genomföra uppgiften och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser inom området ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra.

Innehåll

Kursen behandlar ledarskap i förhållande till verksamhetsutveckling. Särskilt fokuseras förutsättningar och villkor för ledarskap och utveckling inom pedagogiska verksamheter. I kursen berörs både teorier och forskning om ledarskap i förhållande till verksamhetsutveckling

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av självstudier, föreläsningar med uppföljande diskussioner, obligatoriska litteraturseminarier samt handledning. Inför varje litteraturseminarium ska studenterna förbereda sig genom att läsa litteraturen samt på angivet sätt bearbeta och individuellt reflektera över densamma.

Examination

2001: Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt genom examinerande inslag som bygger på varandra.
Obligatoriska litteraturseminarier (U/G)
Individuellt paper (U/G/VG)
Seminariebehandling av individuellt paper; försvar av eget och opposition på studiekamrats paper (U/G/VG)

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på samtliga examinerande uppgifter. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på individuellt paper och seminariebehandling.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE050A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson Barajas, K, Wengström, C. & Forsberg, Y
 • Titel: Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap.
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Författare/red: Northouse, P.G.
 • Titel: Leadership: theory and practice.
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Thousand Oaks: SAGE Publications.
 • Kommentar: 493 s.
 • Författare/red: Sandberg, J. & Targama, A.
 • Titel: Ledning och förståelse: en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer.
 • Upplaga: 2013 (2., rev. uppl.)
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Kommentar: 273 sidor.

Ytterligare litteratur om ca 500 sidor tillkommer utifrån studentens val av forskningsämne.

Sidan uppdaterades 2022-12-05