Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp

Education MA, Leadership and Improvement of Educational Activities II, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE050A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-05-23
 • Fastställd: 2019-10-27
 • Senast ändrad: 2019-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens insikt i ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter. Kursen syftar även till att genom integrering av ledarskap och utveckling i relation till pedagogiska verksamheter öka studentens förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, genomföra och utvärdera kvalificerade uppgifter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper om ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar ledarskap i förhållande till verksamhetsutveckling. Särskilt fokuseras förutsättningar och villkor för ledarskap och utveckling inom pedagogiska verksamheter. I kursen berörs både teorier och forskning om ledarskap i förhållande till verksamhetsutveckling

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av självstudier, föreläsningar med uppföljande diskussioner, obligatoriska litteraturseminarier samt handledning. Inför varje litteraturseminarium ska studenterna förbereda sig genom att läsa litteraturen samt på angivet sätt bearbeta och individuellt reflektera över densamma.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Slutexaminationen sker på campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bolman, L.G. & Deal, T.E.
 • Titel: Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: (2015). (5., [uppdaterade] uppl.)
 • Kommentar: (s. 552)
 • Författare/red: Sandberg, J. & Targama, A.
 • Titel: Ledning och förståelse: en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: (2013). (2., rev. uppl.)
 • Kommentar: (273 sidor).
Ytterligare litteratur om ca 500 sidor tillkommer utifrån studentens val av forskningsämne.