Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp

Education MA, Methodology and Ethics I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE041A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Metodologi och etik I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-03-13
Fastställd: 2013-06-07
Senast ändrad: 2013-06-07
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa fördjupad metodkunskap inom kvantitativ metod i studiet av pedagogiska praktiker
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen belyses kvantitativa metoder i pedagogiska praktiker. Särskild betoning ges till datainsamlingsmetodens kvalitet och urval i relation till analys av kvantitativa data. I kursen behandlas begrepp inom sannolikhetsteori, statistisk inferensteori samt regressionsanalys. I kursen ingår vidare att kunna tillämpa de vunna kunskaperna i en analys av en pedagogisk praktik där även forskningsetiska överväganden görs.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.
När en kursplan upphör att gälla meddelas de studenter som inte avslutat kursen att kursen upphör och att möjlighet till examination kommer att ges vid ytterligare minst ett provtillfälle inom skälig tid efter det att studenten mottagit meddelandet. Det kan därvid anses tillfyllest att skicka skriftlig information till den adress som finns i Ladok.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Cohen, Louis, Manton, Lawrence & Morrison Keith, Research Methods in Education, Oxon and New York, Routledge, 2011 7th ed., 978-0-415-58336-7

Kommentar: 757 s

McNamee, Michael J, Bridges, David, The Ethics of Educational Research, Oxford Blackwell Publishers, 2002, 0-631-23167-6

Kommentar: 267 s.