Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp

Education MA, Methodology and Ethics I, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE068A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Metodologi och etik I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2021-09-22
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa fördjupad metodkunskap inom kvantitativ metod i studiet av pedagogiska praktiker
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen belyses kvantitativa metoder i pedagogiska praktiker. Särskild betoning ges till datainsamlingsmetodens kvalitet och urval i relation till analys av kvantitativa data. I kursen behandlas begrepp inom sannolikhetsteori, statistisk inferensteori samt regressionsanalys. I kursen ingår vidare att kunna tillämpa de vunna kunskaperna i en analys av en pedagogisk praktik där även forskningsetiska överväganden görs.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2101: Metodologi och etik I, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
När en kursplan upphör att gälla meddelas de studenter som inte avslutat kursen att kursen upphör och att möjlighet till examination kommer att ges vid ytterligare minst ett provtillfälle inom skälig tid efter det att studenten mottagit meddelandet. Det kan därvid anses tillfyllest att skicka skriftlig information till den adress som finns i Ladok.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE041A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cohen, Louis, Manton, Lawrence & Morrison Keith
 • Titel: Research Methods in Education
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2011 7th ed.
 • Kommentar: 757 s
 • Författare/red: McNamee, Michael J, Bridges, David
 • Titel: The Ethics of Educational Research
 • Förlag: Oxford Blackwell Publishers
 • Upplaga: 2002
 • Kommentar: 267 s.