Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Education MA, On-line learning


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE021A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Nätbaserat lärande
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-23
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2014-11-25
Giltig fr.o.m: 2015-01-11

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

-visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom nätbaserat lärande samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

-visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

-visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom området nätbaserat lärande samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper

-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet

-visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och särskilt inom området nätbaserat lärande göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Innehåll

Kursen behandlar nätbaserat lärande inom pedagogiska verksamheter. Fokus är på följande aspekter:

- kommunikativa redskaps betydelse för genomförande av nätbaserat lärande
- organisering av pedagogiska verksamheter utifrån nätbaserat lärande
- maktaspekter rörande tillträde till och genomförande av nätbaserat lärande

I kursen genomförs ett utvecklingsarbete som inkluderar dokumentation och presentation.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursbeskrivning

Kursen ges som fristående kurs och inom ramen för magister- och mastersprogram i pedagogik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bates, Tony
Titel: Technology, e-learning and distance education
Upplaga: 2012 (2nd ed.)
Förlag: Routledge Falmer
Kommentar: 246 s.

Författare/red: Coomey, Marion & Stephenson, John
Titel: Online learning: It is all about dialogie, involvement, support and control - according to the research
Upplaga: 2001
Förlag: Kogan Page
Kommentar: I J. Stephenson (Red.), Teaching & learning online: Pedagogies for new technologies (s. 37-52). 16 s.

Författare/red: Garrison, D.Randy
Titel: E-learning in the 21st century: A framework for research and practice
Upplaga: 2011 (2nd ed.)
Förlag: Routledge
Kommentar: 161 s.

Författare/red: Hrastinski, Stefan (Red.)
Titel: Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 216 s.

Författare: Jaldemark, Jimmy
Artikeltitel: Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar
Tidskrift: Pedagogisk Forskning i Sverige
År/Volym/nr/sidor: 2013/18/1-2/102-118
Kommentar: 17 s.

Författare: Jaldemark, Jimmy
Artikeltitel: Participation and genres of communication in online settings of higher education
Tidskrift: Education and Information Technologies
År/Volym/nr/sidor: 2008/13/2/129-146
Kommentar: 18 s.

Författare: Laurillard, Diane
Artikeltitel: The teacher as action researcher: Using technology to capture pedagogic form
Tidskrift: Studies in Higher Education
År/Volym/nr/sidor: 2008/33/2/139-154
Kommentar: 16 s.

Författare: Lillejord, Solvi & Dysthe, Olga
Artikeltitel: Productive learning practices: A theoretical discussion on two cases
Tidskrift: Journal of Education and Work
År/Volym/nr/sidor: 2008/21/1/75-89
Kommentar: 15 s.

Författare: Park, Yeonjeong
Artikeltitel: A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of mobile technologies into four types
Tidskrift: International Review of Research in Open and Distance Learning
År/Volym/nr/sidor: 2011/12/2/78-102
Kommentar: 25 s.

Författare/red: Sharples, Mike, Adams, Anne, Ferguson, Gaved, Mark, McAndrew, Patrick, Rientes, Bart, Weller, Martin & Whitelock, Denise
Titel: Innovating Pedagogy 2014: Open University Innovation Report 3
Upplaga: 2014
Förlag: Milton Keynes: The Open University
Webbadress: http://iet.open.ac.uk/innovating_pedagogy_2014.pdf
Kommentar: 43 s.

Författare/red: Sharples, Mike, McAndrew, Patrick, Weller, Martin, Ferguson, Rebecca, FitzGerald, Elizabeth, Hirst, Tony, & Gaved, Mark
Titel: Innovating Pedagogy 2013: Open University Innovation Report 2
Upplaga: 2013
Förlag: Milton Keynes: The Open University
Webbadress: http://www.open.ac.uk/personalpages/mike.sharples/Reports/Innovating_Pedagogy_report_2013.pdf
Kommentar: 40 s.

Författare/red: Sharples, Mike, McAndrew, Patrick, Weller, Martin, Ferguson, Rebecca, FitzGerald, Elizabeth, Hirst, Tony, Mor, Yishay, Gaved, Mark & Whitelock, Denise
Titel: Innovating Pedagogy 2012: Open University Innovation Report 1
Upplaga: 2012
Förlag: Milton Keynes: The Open University
Webbadress: http://www.open.ac.uk/iet/main/files/iet-web/file/ecms/web-content/Innovating_Pedagogy_report_July_2012.pdf
Kommentar: 38 s.

Författare/red: Säljö, Roger
Titel: Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet
Upplaga: 2010
Förlag: Norstedts
Kommentar: 272 s.

Förutom obligatorisk litteratur kan viss annan litteratur bli aktuell och väljs då ut i samråd med lärarna.