Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp

Education MA, Education as science, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE011A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Pedagogik som vetenskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-03-13
Fastställd: 2013-05-17
Senast ändrad: 2014-05-23
Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, och
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Innehåll

I kursen ges en introduktion till vetenskapen pedagogik och dess problemområde. Disciplinens uppkomst och utveckling presenteras och problematiseras, tillsammans med institutionens definition av pedagogikens uppgift och studieobjekt. I kursen ingår att formulera och argumentera för det egna självständiga arbetet i relation till studieobjektet för disciplinen pedagogik.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.
När en kursplan upphör att gälla meddelas de studenter som inte avslutat kursen att kursen upphör och att möjlighet till examination kommer att ges vid ytterligare minst ett provtillfälle inom skälig tid efter det att studenten mottagit meddelandet. Det kan därvid anses tillfyllest att skicka skriftlig information till den adress som finns i Ladok.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bailey, Richard, Barrow, Robin, Carr, David, & MacCarthy, Christine (Eds.)
Titel: The Sage Handbook of Philosophy of Education
Upplaga: 2010
Förlag: Sage

Författare: Hofstetter. R & Schneuwly B.
Artikeltitel: Institutionalisation of Educational Sciences and the Dynamics of Their Development
Tidskrift: European Educational Research Journal
År/Volym/nr/sidor: 2002, Vol.1(1), p.3-26.

Författare/red: Högskoleverket
Titel: Granskning av utbildningar i pedagogik
Upplaga: 2009
Webbadress: www.hsv.se
Kommentar: (Rapport 2009:22 R) s. 1-36.

Författare/red: Pedagogisk Forskning
Titel: Tema: På återbesök i ramfaktorteorin
Upplaga: 1999
Kommentar: (4:1)

Författare/red: Pedagogisk Forskning
Titel: Tema: Vart är pedagogikforskningen på väg?
Upplaga: 2000
Kommentar: (5:2)

Författare/red: Uljens, Michael
Titel: Pedagogik i början av det 21:a århundradet.
Upplaga: 2001
Kommentar: I: Utbildning & Demokrati, 10(1), s. 133-140.

Författare/red: Wikander, L. Gustafsson, C, Riis, U & Larson
Titel: Pedagogik som examensämne 100 år
Upplaga: 2009
Förlag: Pedagogiska institutionen Uppsala Universitet
Kommentar: 247 s.

Författare/red: Ödman, Per-Johan
Titel: Pedagogikhistoria och hermeneutik: Installationsföreläsning Pedagogsik forskning i Sveriga 2 (2)
Upplaga: 1997
Kommentar: sid 119-134.

Ca 300 sidor från valda delar av doktorsavhandlingar och artiklar i pedagogik publicerade vid aktuellt lärosäte.