Pedagogik AV, Pedagogisk forskning i praktiken, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Pedagogisk forskning i praktiken, 15 hp

Education MA, Research in Practical Research, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE087A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Pedagogisk forskning i praktiken
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2022-03-21
 • Senast ändrad: 2022-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-01

Syfte

Under kursen ska studenten utveckla grundläggande kompetens inom forskning och utvecklingsarbete. Den studerande ska förvärva:
- fördjupad inblick i vetenskaplig metodik
- fördjupade kunskaper inom det valda ämnesområdet
- insikt i pedagogisk forskning

Lärandemål

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå innebär lärandemålen att,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (1 kap. 9 § SFS 1992:1434)

Kunskap och förståelse
- Reflektera över och engagera sig i aktiviteter, teorier, begrepp, metoder och analyser som används inom det pedagogiska forskningsområdet.
- Förstå kritiska analyser av forskningsartiklar och vetenskapliga texter.

Färdigheter och förmåga
- Identifiera och utvärdera viktiga metoder och gemensamma erfarenheter i de specifika forskargrupperna.

Värdering och förhållningssätt
- Reflektera över den egna framväxande forskningsidentitet och intressen i förhållande till pågående forskning vid institutionen
- Presentera en egen vetenskaplig text som är strukturerad, väl underbyggd, formellt korrekt och språkligt klar
- Kommunicera och försvara sitt arbete samt kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Innehåll

Kursen ger inblick i en pedagogisk forskningspraktik så som den bedrivs inom institutionens forskningsinriktningar och seminarieverksamhet. Särskilt fokuseras praktiknära forskning, det vill säga den forskningsprocess som sker i tätt samspel mellan forskare och praktiker. Under kursen ges deltagarna möjlighet att beskriva, analysera och diskutera relationen mellan forskning och praktik i syfte att bilda sig en uppfattning om hur praktiknära forskning bidrar till utveckling av pedagogisk verksamhet på olika nivåer i samhället.
Under kursen genomför studenten en analys av praktikrelevant forskning samt en fördjupad litteraturöversikt inom ett eget valt problemområde med relevans för praktiknära forskning med avsikt att identifiera centrala aspekter och begrepp för vidare studier. Därmed förbereder kursen studenten för det större självständiga arbete som genomförs i samband med sin masterexamen.
Kursen ger även studenten möjlighet att reflektera och utveckla sin egen forskaridentitet.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik, forskningsmetodik i pedagogik omfattande minst 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens genomförande bygger på lärarledda seminarier, medverka i praktiknära forskning och utvecklingsuppdrag, egna litteraturstudier och uppgiftsbearbetningar. Undervisningen syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen och utbildningen i sin helhet. Under kursen förekommer följande läraktiviteter:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntliga presentationer
- Kamratrespons.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2301: Lärkontrakt och tidsplan, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2302: Analys - praktiknära forskning, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2303: Fördjupad litteraturöversikt, Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2304: Egen forskningsidentitet, Muntlig och skriftlig presentation, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examinationen baseras på fyra uppgifter. För att klara kursen måste kvaliteten i varje uppgifter som nämns uppfyllas med minimum Godkänd (G). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Om student har ett intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG ( väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G ( godkänt ) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alm, B.
 • Titel: Introduktion till etnografiskt fältarbete
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerup
 • Kommentar: ISBN 9789151102276 (2019) 164 s.
 • Författare/red: Crewwell, J.W.
 • Titel: Research Design
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN-13: 978-1506386706 ISBN-10: 1506386709 Femte upplagan 270 s.
 • Författare/red: Cronqvist, M. & Maurits, A
 • Titel: Det goda seminariet - forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum
 • Webbadress: https://www.diva-portal .org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Day, R.A. & Gastel, B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Kommentar: ISBN-9781316640432 Åttonde upplagan (2017) 344 s.
 • Författare/red: Wallace, M. & Wray, A.
 • Titel: Critical reading and writing for postgraduates
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN 97811412961813 296 s.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Anderberg, E (red)
 • Titel: Skolnära forskningsmetoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144110271 (2016) 220 s.
 • Författare/red: Johansson, T
 • Titel: Etnografi som teori, metod och livsstil
 • Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pd
 • Författare/red: Punsch, K. F
 • Titel: Developing effective research proposals
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN 9781473916388 ( 2016) 192 s.

Litteratur tillkommer i samband med det självständiga arbetet.

Sidan uppdaterades 2022-05-24