Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Education MA, Independent work


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE024A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2008-10-15
Senast ändrad: 2013-09-18
Giltig fr.o.m: 2013-09-05

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik,
-uppvisa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
-självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar,
-muntligt och skriftligt i nationella såväl som internationella sammanhang klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
-visa sådan färdighet inom huvudområdet pedagogik som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
-redovisa sin insikt i vetenskapens och särskilt pedagogikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
-ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik.

Innehåll

I kursen behandlas hur ett vetenskapligt arbete genomförs och rapporteras.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt forskningsmetodik omfattande minst 15hp på avancerad nivå samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp utav olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Det självständiga arbetet redovisas vid ett seminarium genom oppositionsförfarande.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 1998
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 213 s.

Litteratur i samband med det självständiga arbetet väljs i samråd med handledaren.