Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Education MA, Independent Work, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE060A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A2E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för masterexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på avancerad nivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet pedagogik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- redogöra för sin kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
-uppvisa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
-kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade forskningsuppgifter inom givna tidsramar, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt kunna utvärdera detta arbete,
-muntligt och skriftligt i nationella såväl som internationella sammanhang klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
-visa sådan färdighet inom huvudområdet pedagogik som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
-uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
-redovisa sin insikt i vetenskapens och särskilt pedagogikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
-ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik.

Innehåll

I kursen behandlas hur ett självständigt vetenskapligt arbete genomförs och rapporteras.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp , inklusive självständigt arbetet ( examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt forskningsmetodik omfattande minst 15 hp på avancerad nivå samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. I kursen förekommer obligatoriska moment såsom examinerande seminarium som kräver att studenten fysiskt närvarar vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Självständigt arbete för masterexamen i pedagogik, Examensarbete, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt.
Studentens prestation prövas mot lärandemålen genom ett skriftligt självständigt arbete som redovisas muntligt vid ett seminarium Campus Sundsvall, enligt respondent- och oppositionsförfarande.
Studentens förmåga att skriva ett självständigt arbete, försvara eget arbete och opponera på annan students självständiga arbete vägs in i betygsättningen i förhållande till lärandemålen.
Kunskaps- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt.
Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.

Om det självständiga arbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå med avseende på innehåll och skrivande.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
Föra att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ersätter PE019A.

Litteratur

Litteratur i samband med det självständiga arbetet väljs i samråd med handledaren.

Sidan uppdaterades 2020-01-14