Pedagogik AV, Självständigt arbete för masterexamen – Forskning i pedagogik, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik AV, Självständigt arbete för masterexamen – Forskning i pedagogik, 15 hp

Education Ma, Independent Work - Research in Educational Science, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE058A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Självständigt arbete för masterexamen – Forskning i pedagogik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A2E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för masterexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-03-18
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2021-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Under kursen ska studenten utveckla grundläggande kompetens inom forskning och utvecklingsarbete. Den studerande ska förvärva:
- fördjupad inblick i vetenskaplig metodik
- fördjupade kunskaper inom det valda ämnesområdet
- insikt i pedagogisk forskning

Lärandemål

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå innebär lärandemålen att,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (1 kap. 9 § SFS 1992:1434)

Kunskap och förståelse
- Reflektera över och engagera sig i aktiviteter, teorier, begrepp, metoder och analyser som används inom det pedagogiska forskningsområdet.
- Förstå kritiska analyser av forskningsartiklar och vetenskapliga texter.

Färdigheter och förmåga
- Identifiera och utvärdera viktiga metoder och gemensamma erfarenheter i de specifika forskargrupperna.

Värdering och förhållningssätt
- Reflektera över den egna framväxande forskningsidentitet och intressen i förhållande till pågående forskning vid institutionen
- Presentera en egen vetenskaplig text som är strukturerad, väl underbyggd, formellt korrekt och språkligt klar
- Kommunicera och försvara sitt arbete samt kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Innehåll

Kursen innehåller möjligheter för studenten att utveckla en förståelse för forskargruppens vardagsarbete, det vill säga aktiviteter, teorier, begrepp, metoder och analyser samt kritiska läsaktiviteter. Detta inkluderar att samarbeta med forskare genom att föra en dialog om deras forskning, delta i dagliga aktiviteter samt särskilda seminarier för kritisk läsning av relevanta artiklar och texter.
Kursen omfattar ett självständigt vetenskapligt arbete. Studenten ska i sitt arbete tillämpa forskningsprocessens olika delar, från problemformulering till färdig rapport.
Det självständiga arbetet redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av arbetet. Vidare ingår opposition på en annan students självständiga arbete.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik, forskningsmetodik i pedagogik omfattande minst 15 hp på avancerad nivå samt ett avklarat självständigt arbete i pedagogik om 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen och utbildningen i sin helhet.
Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftliga projektrapporter
- Muntliga presentationer
- Opposition och försvar.

Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2101: Självständigt arbete , 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Bedömningen baseras på:
1) Skriftligt självständigt arbete (rapport), 15 hp som författats på svenska, med sammanfattning på både svenska och engelska.
Det självständiga arbetet redovisas muntligt vid ett seminarium genom respondent- och oppositionsförfarande.

Det självständiga arbetet redovisas vid ett seminarium genom oppositionsförfarande.
- Respondentskap - Presentation samt försvar av självständigt arbete.
- Opponentskap - Kritisk granskning/opponentskap av annat självständigt arbete.

2) En muntlig presentation av erfarenheterna från en forskningsverksamhet.

3) Leda ett av institutionens högre seminarium.

För att klara kursen måste alla de krav som nämns ovan (1, 2 och 3) uppfyllas med ett minimum av Godkänd (G).
För betyget Väl Godkänd (VG) måste studenten uppfylla kriterierna för betyget Väl Godkänd (VG) samt visa god förståelse för kursresultaten genom genomtänkta argumentationer och självständig analys.
För bedömningen bör individuella prestationer kunna särskiljas


Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.


För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alm, B.
 • Titel: Introduktion till etnografiskt fältarbete
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerup
 • Kommentar: ISBN 9789151102276 (2019) 164 s.
 • Författare/red: Crewwell, J.W.
 • Titel: Research Design
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN-13: 978-1506386706 ISBN-10: 1506386709 Femte upplagan 270 s.
 • Författare/red: Cronqvist, M. & Maurits, A
 • Titel: Det goda seminariet - forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum
 • Webbadress: https://www.diva-portal .org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pdf
 • Författare/red: Day, R.A. & Gastel, B.
 • Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Kommentar: ISBN-9781316640432 Åttonde upplagan (2017) 344 s.
 • Författare/red: Wallace, M. & Wray, A.
 • Titel: Critical reading and writing for postgraduates
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN 97811412961813 296 s.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Anderberg, E (red)
 • Titel: Skolnära forskningsmetoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ISBN 9789144110271 (2016) 220 s.
 • Författare/red: Johansson, T
 • Titel: Etnografi som teori, metod och livsstil
 • Webbadress: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1397894/FULLTEXT01.pd
 • Författare/red: Punsch, K. F
 • Titel: Developing effective research proposals
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ISBN 9781473916388 ( 2016) 192 s.
Litteratur tillkommer i samband med det självständiga arbetet.

Sidan uppdaterades 2021-08-27