Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Skolförbättring och ledarskap, 7,5 hp

Education MA, School improvement and leadership


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE022A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Skolförbättring och ledarskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-23
Fastställd: 2008-10-27
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för bred kunskap i och förståelse för huvudområdet pedagogik liksom kunna visa väsentligt fördjupade kunskaper i relationerna mellan skolförbättring och ledarskap samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i skolan och andra organisationer,
- uppvisa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och kunna visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information inom området skolförbättring och ledarskap,
- muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser vad avser området skolförbättring och ledarskap liksom kunna visa den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa slutsatser i dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet inom området som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
- uppvisa förmåga att inom huvudområdet pedagogik och specifikt skolförbättring och ledarskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- identifiera och redogöra för sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas pedagogiskt relevanta teorier och forskning om skolförbättring och ledarskap. Empiriska exempel från studier i skolförbättring och ledarskap ingår vidare i kursen. Ett självständigt arbete med inriktning på fördjupning av frågor i skolförbättring och ledarskap inom studentens eget kunskapsområde i förhållande till vetenskapsbaserad kunskap och kollegialt erfarenhetsutbyte ingår också.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursbeskrivning

Kursen ges som fristående kurs och inom ramen för magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot Professionsutveckling och i magisterprogrammet Profession och forskning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008 2.a upplagan
Förlag: Lund
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Berg, Gunnar
Titel: Att förstå skolan – En teori om skolan som institution och skolor som organisationer
Upplaga: 2003
Förlag: Lund
Kommentar: 352 s.

Författare/red: Björkman, Conny
Titel: Internal Capacities for School Improvement –Principals views in Swedish secondary schools
Upplaga: 2008
Förlag: Pedagogiska Institutionen, Nr.88
Kommentar: Doktorsavhandling 187 s.

Författare/red: Franzén, Karin
Titel: - "Is i magen och ett varmt hjärta" : konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv
Upplaga: 2006
Förlag: Diss. Umeå : Umeå universitet
Kommentar: ISBN: 91-7264-177-0 156 s.

Författare/red: Hansson, Anneli
Titel: Arbete med skolutveckling - en potentiell gränszon mellan verksamheter? : ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT
Upplaga: 2014
Förlag: Mittuniversitetet, Diss. Härnösand
Kommentar: ISBN: 9789187557095 207 s.

Författare/red: Johansson, Olof (red/ed)
Titel: Rektor - en forskningsöversikt
Förlag: Vetenskapsrådets rapportserie 4:2011.
Kommentar: 308 s.

Författare/red: Schein, Edgar H.
Titel: Organizational culture and leadership
Upplaga: 2004 3 ed.
Förlag: Jossey-Bass, San Francisco
Kommentar: ISBN: 0-7879-7597-4 437 s.

Författare/red: Stoll, Louise & Seashore, Lois Karen
Titel: Professional learning communities : divergence, detail, difficulties
Upplaga: 2006
Förlag: Open University Press, Maidenhead
Kommentar: ISBN: 0-335-22030-4 (hft) 207 s.

Författare/red: Styf, Maria
Titel: Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? Om den kommande förskolans ledningsstruktur(Ak.avh)
Förlag: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
Kommentar: 185 s.