Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp

Education MA, Philosophy of science in educational research, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE015A
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Vetenskapsfilosofi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-03-13
Fastställd: 2013-05-17
Senast ändrad: 2013-06-07
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
-visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, och
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande ontologiska och epistemologiska frågeställningar. Dessa frågor relateras till pedagogikens studieobjekt och utgör förutsättningar för att problematisera och diskutera verklighetens och kunskapens beskaffenhet inom pedagogisk forskning. I kursen ingår vidare att producera texter som anknyter till dessa frågeställningar, och presentera dem i kursgruppen som ett underlag för diskussion.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisning kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.
När en kursplan upphör att gälla meddelas de studenter som inte avslutat kursen att kursen upphör och att möjlighet till examination kommer att ges vid ytterligare minst ett provtillfälle inom skälig tid efter det att studenten mottagit meddelandet. Det kan därvid anses tillfyllest att skicka skriftlig information till den adress som finns i Ladok.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bunge, Mario, Finding Philosophy in Social Science, New Haven, Yale University Press, 1996

Butler, Judith, Det performativa könet. Kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar. Res publica 35/36, s. 13-23, 1997

From, Jörgen, & Holmgren, Carina, Hermeneutik och pedagogik, 2000

Kommentar: Nordisk pedagogik, 20(4), 219–229.

Packer, Martin J., & Goicoechea, Jessie, Sociocultural and constructivist theories of learning: Ontology, not just epistemology., 2000

Kommentar: Educational Psychologist, 35(4), 227-241

Sayer, Andrew, Realism and social science, London, Sage

Schwandt, Thomas A, Three Epistemological Stances for Qualitative Inquiry. Interpretivism, Hermeneutics and Social Constructivism. I: Norman K, Denzin & Yvonna S.Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research (2 nd ed), Thousand Oaks CA:SAGE Publications, 2000

Kommentar: sid 189-213.