Kursplan

Kursplan för Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp

Education Ma, Adult Learning in Informal and Formal Contexts I, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE052A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-05-10
 • Fastställd: 2018-04-23
 • Senast ändrad: 2018-09-20
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse om vuxnas lärande i olika sammanhang.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vuxnas lärande och vuxendidaktik.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar vuxnas lärande såsom den typ av lärande som kommer till uttryck i teorier om vuxnas lärande och vuxendidaktik. Särskilt fokuseras villkor för vuxnas lärande inom organisationer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Slutexaminationen sker på campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Czarniawska, B.
 • Titel: En teori om organisering
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • : https://www.studentlitteratur.se/#katalog/en%20teori%20om%20organisering///score/desc/0/list/all/eol
 • Författare/red: Eds. Malloch, M., Cairns, L., Evans, K., and B. N. O'Connor
 • Titel: The SAGE Handbook of Workplace Learning
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Larsson, S.
 • Titel: Vuxendidaktik: fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
 • Förlag: Natur & kultur
 • Upplaga: Senaste
 • : https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Vuxendidaktik/
 • Författare/red: Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. och B. Davidsson
 • Titel: Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • : https://www.studentlitteratur.se/#9789144068442/Human+Resource+Development