Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp

Education MA, Adult Learning in Informal and Formal Contexts I, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE076A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper inom huvudområdet pedagogik,
- utveckla sin förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet pedagogik.
- tillägna sig en översiktlig förståelse och en viss begreppslig förståelse om vuxnas lärande i olika sammanhang.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom pedagogik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vuxnas lärande och vuxendidaktik.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar vuxnas lärande såsom den typ av lärande som kommer till uttryck i teorier om vuxnas lärande och vuxendidaktik. Särskilt fokuseras villkor för vuxnas lärande inom organisationer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

2001: Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Slutexaminationen sker på Campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE052A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Czarniawska, B.
 • Titel: En teori om organisering
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: https://www.studentlitteratur.se/#katalog/en%20teori%20om%20organisering///score/desc/0/list/all/eol
 • Författare/red: Eds. Malloch, M., Cairns, L., Evans, K., and B. N. O'Connor
 • Titel: The SAGE Handbook of Workplace Learning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: SAGE
 • Författare/red: Larsson, S.
 • Titel: Vuxendidaktik: fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Natur & kultur
 • Webbadress: https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Vuxendidaktik/
 • Författare/red: Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. och B. Davidsson
 • Titel: Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Webbadress: https://www.studentlitteratur.se/#9789144068442/Human+Resource+Development

Sidan uppdaterades 2020-01-14