Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp

Education MA, Adult Learning in Informal and Formal Contexts II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE057A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2019-11-02
 • Senast ändrad: 2019-11-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska visa fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grund- och magisternivå,
- både bredda och fördjupa sina kunskaper om vuxnas lärande,
- utveckla sina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet och ett fördjupat kunnande om forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till vuxnas lärande.
- tillägna sig en fördjupad teoretisk förståelse om vuxnas lärande i formella och informella sammanhang.

Lärandemål

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper om vuxnas lärande i formella och informella sammanhang sammanhang,
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar vuxnas lärande så som denna typ av lärande uttrycks i teorier om vuxnas lärande. Särskilt fokuseras förutsättningar och villkor för vuxnas lärande inom organisationer.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbetet (examensarbete) i huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen.
Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig och projektrapport

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Slutexaminationen sker på campus vid ett tillfälle i form av försvar av egen och opposition på någon annans inlämningsuppgift. Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning till det ordinarie tillfället. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Sidan uppdaterades 2019-10-25