Pedagogik GR (A), Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Education BA (A), Gender, Equality, Diversity and Normcriticism in Educational Practices, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE190G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2020-04-08
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

Kursens syftar till att du som kursdeltagare utvecklar kunskap om jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker för att med denna kunskap kritiskt kunna granska och utveckla pedagogiska verksamheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna
- visa förståelse för utbildningsväsendet uppdrag i ett mångkulturellt samhälle
- visa insikt i vad ett interkulturellt pedagogisk arbete kan innebära
- visa förmåga att normkritiskt betrakta pedagogiskt arbete och yrkesutövning.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras jämställdhet, normkritik och mångfald ur flera perspektiv.
- Begreppens innebörder och innehåll
- Jämställdhet, normkritik och mångfald ur pedagogiska perspektiv
- Jämställdhet, normkritik och mångfald som aspekter av pedagogiska uppdrag
- Interkulturellt arbete i pedagogiska verksamheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar med uppföljande obligatoriska seminarier på Campus och via internet.

Examination

2001: Enskild skriftlig fördjupningsuppgift, 6,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Muntlig presentation, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en skriftlig hemuppgift och muntlig presentation.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hans Lorentz, Bosse Bergstedt
 • Titel: Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN: 9789144109732 281 s .
 • Författare/red: Lotta Björkman, Janne Bromseth
 • Titel: Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN: 9789144118086 360 s.
 • Författare/red: Mua Heikkilä
 • Titel: Lärande och jämställdhet i förskola och skola
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Liber,Stockholm
 • Kommentar: ISBN:9789147105755 205 s.
Styrdokument för olika skolformer eller verksamheter samt annat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-10