Pedagogik GR (A), Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt, 7,5 hp

Education BA (A), Action Learning as a Development Method, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE197G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt och utveckla sin förmåga att arbeta med skolförbättring som en kontinuerlig process.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna
- dokumentera och analysera aktionslärandets processer.
- motivera, argumentera för och analysera aktioner utifrån valt perspektiv.
- redogöra för hur och på vilket sätt aktionen bidragit till skolförbättring i verksamheten.

Innehåll

Kursen behandlar aktionslärande som metod och verksamhetsutvecklande arbetssätt. Exempel från fältet, teoretiska inslag, varvas med deltagarnas reflektioner i det praktiska arbetet med aktionslärande. Kursen examineras i form av en aktionslärande rapport, där dokumentationer och reflektioner kring den aktion som prövas, analyseras med hjälp av tidigare forskning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i forma av föreläsningar varvat med diskussioner, seminarier och praktiska workshops kring aktionslärandes olika verktyg.

Examination

2001: Skriftlig rapport och muntlig redovisning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Deltagarna examineras skriftligt i form av en rapport och genom en muntlig presentation där utvecklingsarbetet redovisas.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller lärandemålen för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lärarförbundet
 • Titel: Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt.
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: Stockholm: Lärarförbundets förlag.
 • Författare/red: Rönnerman, K (red)
 • Titel: Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund
 • Upplaga: 2012 (2., (rev.) uppl.)
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
Ytterligare litteratur och artiklar tillkommer utifrån deltagarens val av utvecklingsområde.

Sidan uppdaterades 2021-11-19