Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne, 30 hp

Education BA (A), Art as a Learning Practical Aesthetic Subject , 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE242G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Bild som praktiskt estetiskt ämne
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-06-15
 • Fastställd: 2022-01-18
 • Senast ändrad: 2022-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-10

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom skolämnet bild för att kunna leda, undervisa och bedöma i ämnet, samt integrera bildskapande i andra skolämnen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskaper i bildämnets didaktik som krävs för yrkesutövningen, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa kunskap om praktiska och estetiska lärprocesser
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning inom skolämnet bild i syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling
- visa förmåga att tillämpa ämnesdidaktik inklusive metodik i syfte att stimulera alla elevers bildskapande aktiviteter
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling inom skolämnet bild
- visa fördjupade kunskap om barns bildspråkliga kommunikation och utveckling
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg för bildproduktion och reflektera över olika mediers och digitala miljöers roll
- visa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån demokratins värdegrund inom skolämnet bild

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Bildskapande och lärande, 15 hp
- grunder i bildskapande med metoder och material för skapande i två- och tredimensionella material
- bildämnets didaktik
- arbete och arbetssätt med mål att utveckla den egna kreativiteten
- övning i att stimulera elevers lust och förmåga och att använda bildskapande i skolarbetet
- samverkan med kulturinstitutioner i samhället kopplat till den pedagogiska verksamheten
- metoder för reflektion kring bilder och bildskapande
- aktuell forskning inom bildpedagogik samt teorier kring barns bildutveckling


Delmoment 2: Bildspråk och kommunikation, 15 hp
- mediers roll i barn och ungdomskultur
- grunder i bildskapande med metoder och material för skapande i två- och tredimensionella material
- arbete och arbetssätt med mål att utveckla förmågan att kommunicera och reflektera kring bilder och bildframställning
- grunder i konsthistoria och bildens roll i samhället
- bedömning, betygsättning och resonemang kring lärande kopplat till skapande
- metoder för reflektion kring bilder och bildskapande
- arbete och arbetssätt med digitala verktyg
- konstnärligt slutprojekt i valfritt uttryck och material.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier, praktiska tillämpningar, seminarier samt självstudieuppgifter. Undervisningsmaterial kan finnas på engelska och undervisningen sker med hjälp av olika kommunikationsformer. Under träffarna på Campus utgörs undervisningen till stora delar av praktiska övningar.

Examination

2201: Portfolio, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Paper, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2203: Muntlig gruppredovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2204: Aktivt deltagande och feedback i forum, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2205: Portfolio, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2206: Konstnärligt slutprojekt, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2207: Praktiska inlämningsuppgifter, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2208: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

För VG på kursen krävs VG på 2201 och 2205 samt på minst en av 2202 eller 2206.

Studenter registrerade på denna version av kursplanen har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.


Om student har fått ett besked från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE005G och BD002G, BD001G, BD009G, BD010G, BD012G

Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Kursplan för bildämnet, åk 1-3 och åk 4-6.
 • Kommentar: Ladda ner: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
 • Författare/red: Aspán, M. & Balldin, J.
 • Titel: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Kommentar: Kapitel i Aspán, J. Balldin, C. Engel & A. Röing Hellberg, (red.). Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning. Tillgänglig som pdf-fil, 20 s.
 • Författare/red: Burman, G.
 • Titel: Konsten i historien. Stockholm.
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Natur och kultur Läromedel, Stockholm.
 • Kommentar: 192 s.
 • Författare/red: Notenberg, Olga
 • Titel: Bild och form, 1 - 3
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789171800480 168 s. Obligatorisk för dig som läser mot /arbetar i årkurs 1-3.
 • Författare/red: Notenberg, Olga
 • Titel: Bild och form, 4 - 6
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN 9789144089836 136 s. Obligatorisk för dig som läser mot /arbetar i årkurs 4-6.
 • Författare/red: Sisefsky, J, Björling, H, Nordenström, H.
 • Titel: Om färg: uppfatta, förstå och använda färg
 • Upplaga: 1995
 • Förlag: Stockholm - Skandinaviska färginstitutet, Västerås – Ica.
 • Kommentar: 176 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: Kan laddas ner som pdf.
 • Författare/red: Statens Medieråd
 • Titel: Könsnormer i bildspråket.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Tillgänglig via: statensmedierad.se/publikationer/nohate/konsnormeribildspraket
 • Webbadress: https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg/tips-till-pedagoger/konsnormer-i-bildspraket/material-konsnormer-i-bildspraket/konsnormer-i-bildspraket---introduktion
 • Kommentar: 10 s.
 • Författare/red: Wikberg, S.
 • Titel: Estetiska ämnen och genus. Rapport 14, Tilde.
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Ladda ner via Umeå universitet
 • Webbadress: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_14.pdf
 • Kommentar: Läs kapitlet: Om bildämnets feminina könsmärkning, sid 144 – 168.
 • Författare/red: Åsén, G.
 • Titel: Bildundervisning och lärande genom bilder.
 • Upplaga: (red.) (2017)
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147122271 200 s.
Moment 2
 • Titel: Kursplan för bildämnet, åk 1-3 och åk 4-6
 • Kommentar: Ladda ner https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1
 • Författare/red: Burman, G.
 • Titel: Konsten i historien.
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Natur och kultur Läromedel, Stockholm
 • Kommentar: 192 s.
 • Författare/red: Janson, Malena
 • Titel: Introduktion till filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan.
 • Upplaga: (red.) (2016)
 • Förlag: Malmö: Gleerups Utbildning
 • Kommentar: Tillgänglig som pdf-fil, 15 s.
 • Författare/red: Karlsson, G, Hansson, H, Nordström, Gert Z.
 • Titel: Seendets språk.
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: 184 s.
 • Författare/red: Marklund, F.
 • Titel: Bilder som berättar: om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning.
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Umeå Universitet.
 • Webbadress: Ladda ner på http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1378849&dswid=-1424
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Webbadress: www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Författare/red: Statens Medieråd
 • Titel: Könsnormer i bildspråket.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Tillgänglig via: statensmedierad.se/publikationer/nohate/konsnormeribildspraket
 • Webbadress: https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg/tips-till-pedagoger/konsnormer-i-bildspraket/material-konsnormer-i-bildspraket/konsnormer-i-bildspraket---introduktion

Referenslitteratur

Moment 1
 • Titel: Statens medieråd. https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser
 • Författare/red: Bendroth Karlsson, M, Majs, U
 • Titel: Alla kan skapa - Levande Verkstad - en inkluderande bildpedagogik
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: 128 s.
 • Författare/red: Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (red.)
 • Titel: Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: 166 s. Läs särskilt kapitel 3 & 8
 • Författare/red: Lidén, A, Schantz, U.V. & Thorgersen, K. (red.)
 • Titel: De estetiska ämnenas didaktik: utmaningar, processer och protester.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Stockholm University Press.
 • Kommentar: 278 s.
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Vad är digitalt berättande och varför ska vi arbeta med det i undervisningen?
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/202_Digitalt_berattande/del_01/.
Moment 2
 • Författare/red: Frid, Johan & Nilsson, Karl-Johan
 • Titel: Intro Bild: skapa, kommunicera, förstå
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Malmö: Didacta
 • Kommentar: ISBN 9789188548030 312 s.
 • Författare/red: Hellman, A.
 • Titel: Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Göteborg: Göteborgs universitet
 • Kommentar: Läs sid 114 - 124 (Tillgänglig som pdf-fil)
 • Författare/red: Lidén, A, Schantz, U.V. & Thorgersen, K.
 • Titel: De estetiska ämnenas didaktik: utmaningar, processer och protester.
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Stockholm: Stockholm University Press
 • Kommentar: ISBN 9789176340638 278 s.
 • Författare/red: Skolverket.
 • Titel: Vad är digitalt berättande och varför ska vi arbeta med det i undervisningen?
 • Upplaga: 2016
 • Webbadress: Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundskola/202_Digitalt_berattande/del_01/
 • Författare/red: Sparrman, A.
 • Titel: Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder.
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Författare/red: Statens medieråd.
 • Webbadress: https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser
 • Författare/red: Strandberg, L.
 • Titel: Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar.
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Kommentar: ISBN 9789144125473 212 s.

Sidan uppdaterades 2022-05-24