Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer. Ingår i förskolelyftet, 7,5 hp

Education Ba (A), Documentation and Quality assessment in PreSchool, Contract Education, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE022U
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer. Ingår i förskolelyftet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-04-04
Fastställd: 2012-04-14
Senast ändrad: 2014-03-17
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att stärka förskollärares och förskolechefers kunskaper inom områdena dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
-Beskriva och tolka förskollärares och förskolechefens ansvar i förhållande till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
-Identifiera och problematisera kring vad som ska utvärderas.
-Använda dokumentation som underlag för att följa upp och analysera barns lärstrategier och läroprocesser i förhållande till verksamhetens organisation, innehåll och genomförande samt föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten.
-Analysera olika former av utvärderingar i relation till teorier om kunskap och lärande ur såväl ett barnperspektiv som barns perspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv.

Behörighet

Behörig att söka är förskollärare som är anställda i förskolan och som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt förskolechefer/ biträdande förskolechefer, anställning. Dessutom krävs intygande från huvudmannen via särkskild blankett.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bjervås, Lise-Lotte
Titel: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en diskursanalys.
Upplaga: 2011
Förlag: Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. Göteborg.

Författare/red: Eidevald, Christian
Titel: Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man?
Upplaga: 2013 (1.a uppl)
Förlag: Liber, Stockholm

Författare/red: Lenz Taguchi, Hillevi
Titel: Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv pedagogik.
Upplaga: 2012 (1. uppl)
Förlag: Gleerups Utbildning, Malmö

Författare/red: Lenz Taguchi, Hillevi
Titel: Varför pedagogisk dokumentation?: om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete.
Upplaga: 1997
Förlag: Stockholm: HLS.

Författare/red: Lindgren, Anne-li & Sparrman, Anna
Titel: Om att bli dokumenterad, Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.
Upplaga: 2003
Förlag: Tema barn, Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige 2003 årg 8, nr 1-2. S. 58-69

Författare/red: Palmer, Anna
Titel: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation.
Upplaga: 2012
Förlag: Stockholm: Skolverket

Författare/red: Skolverket
Titel: Perspektiv på barndom och barns lärande: en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år.
Upplaga: 2010
Förlag: Skolverket, Stockholm

Författare/red: Svenning, Bente
Titel: Vad berättas om mig?: barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation.
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Wehner-Godée, Christina
Titel: Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
Upplaga: 2010 (2. uppl.)
Förlag: Liber, Stockholm

Författare/red: Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi
Titel: Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete.
Upplaga: 2005 (1. uppl.)
Förlag: Liber, Stockholm

Val av kurslitteratur hanteras av respektive lärosäte. Litteraturen ska svara mot syfte, innehåll och förväntade studieresultat.

Övrig information

Urval sker genom lottning.