Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Education BA (A), Student Influence as Didactic Practice, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE186G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Elevinflytande som didaktisk praktik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2019-11-26
 • Senast ändrad: 2020-10-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om elevinflytande och motiv rörande elevinflytande som didaktisk praktik. Kursen syftar vidare till att utveckla förståelse för verktyg i arbetet med elevinflytande och ska bidra till förmågan att kritiskt kunna granska elevinflytande och dess uttryck i förhållande till perspektiv som berör demokrati, kunskap, lärande och makt. Syftet är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till elevinflytande i utbildnings- och undervisningssammanhang.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för elevinflytande med avseende på dess innehåll, uppkomst, utveckling och reglering,
-urskilja och kritiskt analysera aktuella formuleringar om elevinflytande som återfinns i för skolan styrande styrdokument och hur det kan komma till uttryck i pedagogisk praktik,
-förstå och kritiskt analysera elevinflytande som didaktisk praktik ur olika perspektiv,
-diskutera innehållet i vetenskaplig text om elevinflytande i relation till pedagogisk praktik,
-planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet utgående från ett elevinflytandeperspektiv.

Innehåll

Kursens behandlar elevinflytande som didaktisk praktik insatt i såväl läroplansteoretiska som lärandeteoretiska perspektiv.
Ett tema behandlar skolans värdegrund och uppdrag, elevinflytandets reglering i nu gällande styrdokument samt elevinflytande sett ur ett historiskt perspektiv. Ett andra tema behandlar olika sätt att se på demokrati, kunskap och lärande samt makt. Vidare problematiseras olika uttryck för elevinflytande i undervisnings- och utbildningssammanhang.

Behörighet

-
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, workshop och praktiska tillämpningar såväl individuellt som i grupp. Vid examinerande seminarier och redovisningar krävs obligatorisk närvaro.

Examination

2001: Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Litteraturseminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Muntlig och skriftlig redovisning av pedagogisk planering, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursen inom ramen för undervisning samt i slutet av kursen.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning samt utrustning för ljud (headset med USB anslutning eller motsvarande) och bildkommunikation över nätet.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
 • Författare/red: Ekman, Joakim och Pilo, Linda
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Liber, Malmö
 • Författare/red: Eriksson, Linda
 • Titel: Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt - en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Mid Sweden University, Sundsvall
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316111/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: Doktorsavhandling i pedagogik
 • Författare/red: Forsberg, Eva, Wallin Erik
 • Titel: Skolans kontrollregim: ett kontraproduktivt system för styrning?
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Stockholms Universitets Förlag
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Lukes, Steven
 • Titel: Maktens ansikten
 • Upplaga: 2008
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Reviderad 2019, laddas ner från www.skolverket.se
 • Författare/red: Säljö R.
 • Titel: Den lärande människan – teoretiska traditioner, i U.P. Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg, (red.). Lärande, skola, bildning.
 • Upplaga: 2017 fjärde utgåvan
 • Förlag: Stockholm , Natur & Kultur
 • Kommentar: ISBN. 9789127818408 s 265-350.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Dewey, John
 • Titel: Demokrati och utbildning
 • Upplaga: 1999
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: Illeris, Knut
 • Titel: Lärande
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Författare/red: Wahlström, Ninni
 • Titel: Läroplansteori och didaktik
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Gleerups

En valbar avhandling för fördjupade studier tillkommer efter samråd med kursansvarig lärare. Annan litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2023-04-11