Kursplan för Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Education BA (A), Student Influence as Didactic Practice, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE186G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Elevinflytande som didaktisk praktik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-06-16
 • Fastställd: 2019-11-26
 • Senast ändrad: 2020-04-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om elevinflytande och motiv rörande elevinflytande som didaktisk praktik. Kursen syftar vidare till att utveckla förståelse för verktyg i arbetet med elevinflytande och ska bidra till förmågan att kritiskt kunna granska elevinflytande och dess uttryck i förhållande till perspektiv som berör demokrati, kunskap, lärande och makt. Syftet är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till elevinflytande i utbildnings- och undervisningssammanhang.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för elevinflytande med avseende på dess innehåll, uppkomst, utveckling och reglering,
-urskilja och kritiskt analysera aktuella formuleringar om elevinflytande som återfinns i för skolan styrande styrdokument och hur det kan komma till uttryck i pedagogisk praktik,
-förstå och kritiskt analysera elevinflytande som didaktisk praktik ur olika perspektiv,
-diskutera innehållet i vetenskaplig text om elevinflytande i relation till pedagogisk praktik,
-planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet utgående från ett elevinflytandeperspektiv.

Innehåll

Kursens behandlar elevinflytande som didaktisk praktik insatt i såväl läroplansteoretiska som lärandeteoretiska perspektiv.
Ett tema behandlar skolans värdegrund och uppdrag, elevinflytandets reglering i nu gällande styrdokument samt elevinflytande sett ur ett historiskt perspektiv. Ett andra tema behandlar olika sätt att se på demokrati, kunskap och lärande samt makt. Vidare problematiseras olika uttryck för elevinflytande i undervisnings- och utbildningssammanhang.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt lärarexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, workshop och praktiska tillämpningar såväl individuellt som i grupp. Vid examinerande seminarier och redovisningar krävs obligatorisk närvaro.

Examination

2001: Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Litteraturseminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2003: Muntlig och skriftlig redovisning av pedagogisk planering, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursen inom ramen för undervisning samt i slutet av kursen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Ekman, Joakim och Pilo, Linda
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Förlag: Liber, Malmö
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Eriksson, Linda
 • Titel: Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt - en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor
 • Förlag: Mid Sweden University, Sundsvall
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316111/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: Doktorsavhandling i pedagogik
 • Författare/red: Forsberg, Eva, Wallin Erik
 • Titel: Skolans kontrollregim: ett kontraproduktivt system för styrning?
 • Förlag: Stockholms Universitets Förlag
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Lukes, Steven
 • Titel: Maktens ansikten
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Reviderad 2019, laddas ner från www.skolverket.se
 • Författare/red: Säljö R.
 • Titel: Den lärande människan – teoretiska traditioner, i U.P. Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg, (red.). Lärande, skola, bildning.
 • Förlag: Stockholm , Natur & Kultur
 • Upplaga: 2017 fjärde utgåvan
 • Kommentar: ISBN. 9789127818408 s 265-350.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Dewey, John
 • Titel: Demokrati och utbildning
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 1999
 • Författare/red: Illeris, Knut
 • Titel: Lärande
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Författare/red: Wahlström, Ninni
 • Titel: Läroplansteori och didaktik
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2015
En valbar avhandling för fördjupade studier tillkommer efter samråd med kursansvarig lärare. Annan litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
Övrig information
För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning samt utrustning för ljud (headset med USB anslutning eller motsvarande) och bildkommunikation över nätet.