Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Education BA (A), Student Influence as Didactic Practice, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE186G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Elevinflytande som didaktisk praktik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-06-16
 • Fastställd: 2019-11-26
 • Senast ändrad: 2019-11-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om elevinflytande och motiv rörande elevinflytande som didaktisk praktik. Kursen syftar vidare till att utveckla förståelse för verktyg i arbetet med elevinflytande och ska bidra till förmågan att kritiskt kunna granska elevinflytande och dess uttryck i förhållande till perspektiv som berör demokrati, kunskap, lärande och makt. Syftet är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till elevinflytande i utbildnings- och undervisningssammanhang.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för elevinflytande med avseende på dess innehåll, uppkomst, utveckling och reglering,
-urskilja och kritiskt analysera aktuella formuleringar om elevinflytande som återfinns i för skolan styrande styrdokument och hur det kan komma till uttryck i pedagogisk praktik,
-förstå och kritiskt analysera elevinflytande som didaktisk praktik ur olika perspektiv,
-diskutera innehållet i vetenskaplig text om elevinflytande i relation till pedagogisk praktik,
-planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet utgående från ett elevinflytandeperspektiv.

Innehåll

Kursens behandlar elevinflytande som didaktisk praktik insatt i såväl läroplansteoretiska som lärandeteoretiska perspektiv.
Ett tema behandlar skolans värdegrund och uppdrag, elevinflytandets reglering i nu gällande styrdokument samt elevinflytande sett ur ett historiskt perspektiv. Ett andra tema behandlar olika sätt att se på demokrati, kunskap och lärande samt makt. Vidare problematiseras olika uttryck för elevinflytande i undervisnings- och utbildningssammanhang.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt lärarexamen.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla sin förmåga att dels göra självständiga och kritiska bedömningar, dels att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Vidare syftar kursen till att studenten skall utveckla sin beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, workshop och praktiska tillämpningar såväl individuellt som i grupp. Vid examinerande seminarier och redovisningar krävs obligatorisk närvaro.

Examination

Examination sker löpande under kursen inom ramen för undervisning samt i slutet av kursen.
Examinerande uppgifter är:
- skriftlig inlämning (1,5 hp)
- litteraturseminarium 2,5hp)
- muntlig och skriftlig redovisning av pedagogisk planering (3,5hp).Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca
 • Titel: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion
 • Förlag: Stockholms universitet, Stockholm
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Ekman, Joakim och Pilo, Linda
 • Titel: Skolan, demokratin och de unga medborgarna
 • Förlag: Liber, Malmö
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Eriksson, Linda
 • Titel: Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt - en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor
 • Förlag: Mid Sweden University, Sundsvall
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1316111/FULLTEXT01.pdf
 • Kommentar: Doktorsavhandling i pedagogik
 • Författare/red: Forsberg, Eva, Wallin Erik
 • Titel: Skolans kontrollregim: ett kontraproduktivt system för styrning?
 • Förlag: Stockholms Universitets Förlag
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Lukes, Steven
 • Titel: Maktens ansikten
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 2008
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Upplaga: 2011
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: Reviderad 2019, laddas ner från www.skolverket.se
 • Författare/red: Säljö R.
 • Titel: Den lärande människan – teoretiska traditioner, i U.P. Lundgren, R. Säljö, & C. Liberg, (red.). Lärande, skola, bildning.
 • Förlag: Stockholm , Natur & Kultur
 • Upplaga: 2017 fjärde utgåvan
 • Kommentar: ISBN. 9789127818408 s 265-350.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Dewey, John
 • Titel: Demokrati och utbildning
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: 1999
 • Författare/red: Illeris, Knut
 • Titel: Lärande
 • Förlag: Liber, Stockholm
 • Författare/red: Wahlström, Ninni
 • Titel: Läroplansteori och didaktik
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2015
En valbar avhandling för fördjupade studier tillkommer efter samråd med kursansvarig lärare. Annan litteratur och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
Övrig information
För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med internetanslutning samt utrustning för ljud (headset med USB anslutning eller motsvarande) och bildkommunikation över nätet.