Kursplan

Kursplan för Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp

Pupil influence as a didactic/pedagogical issue

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE074G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-06-16
 • Fastställd: 2009-09-15
 • Senast ändrad: 2013-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om och förståelse för elevinflytandets uppkomst och reglering. Den ska också bidra med insikter och motiv rörande didaktiska verktyg för arbetet med elevinflytande i skolan. Kursen syftar vidare till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomen och processer i skolpraxis rörande elevinflytande som tema. Slutligen ska kursen bidra till att kritiskt granska elevinflytande som fenomen i förhållande till kunskap och demokrati.
Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- tolka och diskutera elevinflytande som samhällsfenomen ur olika perspektiv
- redogöra för elevinflytande med avseende på dess reglering, innehåll, uppkomst och utveckling
- urskilja och kritiskt analysera hur de formuleringar om elevinflytande som återfinns i skolans styrdokument kommer till uttryck i pedagogisk praktik
- jämföra och diskutera innehållet i vetenskaplig text om elevinflytande i relation till pedagogisk praktik
- planera, leda, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet utgående från ett elevinflytandeperspektiv

Innehåll

Pedagogiskt/didaktiska verktyg avseende elevinflytande som tema. Elevinflytandets uppkomst och reglering. Skolans värdegrund och uppdrag. Perspektiv på kunskap och demokrati.

Behörighet

Grundläggande behörighet eller lärarexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturstudier, praktiska tillämpningar samt seminarier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftliga och muntliga redovisningar.
Studenten examineras skriftligt, muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Almgren, E
 • Titel: Att fostra demokrater - om skolan i demokratin och demokratin i skolan
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Acta Universitatis Upsaliensis nr 164
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 91-554-6573-0: 240:00
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 223 s
 • Författare/red: Aspán, Margareta
 • Titel: Delade meningar: Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Pedagogiska institutionen Stockholms universitet
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978-91-7155-958-6
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 254 s
 • Författare/red: Danell, M
 • Titel: På tal om elevinflytande: Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal
 • Ort: Diss: Luleå
 • Förlag: Luleå tekniska universitet
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 1402-1544
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 191 s
 • Författare/red: Dysthe Olga (red)
 • Titel: Dialog, samspel och lärande
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 91-44-04195-0
 • Kommentar: 344 s
 • Författare/red: Elvstrand, Helene
 • Titel: Delaktighet i skolans vardagsarbete [Elektronisk resurs]
 • Ort: Diss: Linköping
 • Förlag: Linköpings universitet
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978-91-7393-584-5
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 127 s
 • Författare/red: Englund, Tomas
 • Titel: Den svenska skolan och demokratin: Möjligheter och begränsningar, I det unga folkstyret
 • Förlag: SOU 1999:93
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 91-7610-810-4
 • Kommentar: 38 s
 • Författare/red: Eriksson Linda, Bostedt Göran
 • Titel: Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag. En studie av fyra skolor
 • Ort: Härnösand
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Upplaga: 2011
 • : http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/utv/Forskning/Rapportserie/
 • ISBN: 978-91-86073-83-1
 • Kommentar: 165 s
 • Författare/red: Forsberg Eva
 • Titel: Elevinflytandets många ansikten
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Uppsala universitet
 • Upplaga: 2000
 • ISBN: 91-554-4802-X
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 170 s.
 • Författare/red: Gustavsson, Bernt
 • Titel: Utbildningens förändrade villkor: Nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 978-91-47-09330-4
 • Kommentar: 224 s, valda delar ca 150 s
 • Författare/red: Hensvold Inger
 • Titel: Elevaktiva arbetsmodeller
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Myndigheten för skolutveckling
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 91-85589-18-7
 • Kommentar: Forskning i fokus, nr 30 154 s.
 • Författare/red: Lundström, Mats
 • Titel: Demokrati i skolan?, I Det unga folkstyret
 • Förlag: SOU 1999:93
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 91-7610-810-4
 • Kommentar: 70 s
 • Författare/red: Oscarsson Vilgot
 • Titel: Elevers demokratiska kompetens
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: Göteborgs universitet
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 1404-062X
 • Kommentar: 99 s.
 • Författare/red: Persson, Lars
 • Titel: Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling i förskola och skola
 • Ort: Diss: Lund
 • Förlag: Lunds universitet
 • Upplaga: 2010
 • ISBN: 91-7267-309-5
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 192 s
 • Författare/red: Rönnlund, M
 • Titel: Demokrati och deltagande [Elektronisk resurs]: Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv
 • Ort: Diss: Umeå
 • Förlag: Umeå universitet
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-7459-288-7
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 247 s
 • Författare/red: Selberg Gunvor
 • Titel: Främja elevers lärande genom elevinflytande
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2001
 • ISBN: 91-44-02009-0
 • Kommentar: 175 s.
 • Författare/red: Swahn, R
 • Titel: Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor
 • Ort: Diss: Linköping
 • Förlag: Linköpings universitet
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 91-955523-72-0
 • Kommentar: Valbara avhandlingar 174 s

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2010
 • ISBN: 978-91-44-04826-0
 • Kommentar: 223 s
 • Författare/red: Illeris, Knut
 • Titel: Lärande
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-44-0181-5
 • Kommentar: 336 s
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för grundkskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-38-32541-4
 • Kommentar: 281 s
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Skollag
 • Ort: Stockholm
 • Kommentar: SFS nr: 2010:800 Artiklar tillkommer.
Av de valbara avhandlingarna skall EN av dessa väljas för fördjupade studier, alternativt en annan relevant avhandling inom området efter samråd med examinator eller ansvarig lärare.
Kommentar: De flesta avhandlingar finns tillgängliga som pdf.
Övrig information
För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med Internetanslutning samt utrustning för ljud (Headset med USB anslutning eller motsvarande) och bildkommunikation över nätet.