Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp

Education BA (A), Good Learning Environments - Translanguaging as a Resource in Pre-school 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE187G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-04-08
 • Senast ändrad: 2020-04-08
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att du som förskollärare ska kunna använda dig av den språkliga mångfald som finns representerad i barngruppen som ett verktyg för att gynna samtliga elevers literacitetutveckling.

Lärandemål

Efter genom kurs ska
- Studenten utifrån sin yrkesroll utveckla kunskap och förståelse för begreppet språklig mångfald utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.
- Studenten utveckla en kännedom om språkliga landskap.
- Studenten visa goda färdigheter och god förmåga att i sin undervisning arbeta språkutvecklande med fokus på barnens språkliga resurser grundat i den språkliga mångfalden.
- Studenten kunna förhålla sig till och värdera den språkliga mångfaldens inverkan på undervisningsmiljön.

Innehåll

- Interkulturellt förhållningsätt
- Språkliga landskap
- Språkutvecklande arbetssätt
- Språkliga resurser
- Tänkande & språk

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska. Undervisningen sker på distans med fem (5) obligatoriska träffar online.

Examination

2001: Språkutvecklande undervisning Fältuppgift, Muntlig och skriftlig presentation, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Goda lärmiljöer – transspråkande, Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Obligatoriska seminarium:
-Interkulturellt förhållningssätt
-Transspråkande
-Språkliga landskap
-Identitetsperspektiv

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson
 • Titel: Mångfald i tidiga åldrar – Interkulturellt lärande
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789144120393, 192 s.
 • Författare/red: Jonas Stier, Bim Riddersporre
 • Titel: Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Upplaga: 2019
 • Kommentar: ISBN: 9789127822726, 160 s.
 • Författare/red: Liv Gjems
 • Titel: Förskolans arbete med tidig littracitet - På barns villkor
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789144118277, 192 s.
 • Författare/red: Mahroo Khousravi
 • Titel: Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar
 • Förlag: Natur Kultur Läromedel
 • Upplaga: 2017, Förskoleserien
 • Kommentar: ISBN: 9789127446809, 88 s.
 • Författare/red: Ofelia Garcia, Li Wei, Carla Jonsson
 • Titel: Translangaging i Flerspråkighet som resurs i lärandet
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789127818729, 215 s.
 • Författare/red: Pirjo Lahdenperä, Mia Heikkilä, Kerstin Johannson, Anne Lillvist, Boglárka Straszer, Marja-Terttu Tryggvason, Gun-Marie Wetso, Eva Ärlemalm-Hagsér
 • Titel: Den interkulturella förskolan -Mål och arbetssätt
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789147127696, 141 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Övrig information
Datorvana och tillgång till dator och internet är ett krav.