Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Education A, Physical Education and Health, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE021G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Idrott och hälsa
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2014-10-14
Senast ändrad: 2014-10-14
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot idrott och hälsa ska utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot idrott och hälsa
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom idrott och hälsa.
- visa förmåga att redogöra för och uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom ämnet idrott och hälsa.
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämnställdhetsperspektiv utifrån samhällets och demokratins värdegrund avseende undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Idrott och hälsa i inomhusmiljö 15 hp.

- I detta moment behandlas de kunskaper och aktiviteter i inomhusmiljö som ger en beredskap att verka som pedagog avseende idrott och hälsa i skolan utifrån gällande styrdokument

Delmoment 2: Idrott och hälsa i utomhusmiljö, 15 hp

I detta moment ingår kunskaper och aktiviteter i utomhusmiljö som ger en beredskap att verka som pedagog avseende idrott och hälsa i skolan utifrån gällande styrdokument.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas som specialisering i lärarutbildningen eller som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt , muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eriksson, Charli
Titel: Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamheten i den svenska skolan.
Upplaga: 2009
Förlag: NCFF/ Örebro Universitet
Kommentar: 165 s. Kan laddas ned som pdf.

Författare/red: Larsson, Håkan; Fagrell, Birgitta; Redelius, Karin
Titel: Kön-Idrott-Skola
Upplaga: 2005
Förlag: Idrottsforum.org
Kommentar: Artikel. Kan laddas ned som pdf

Författare/red: Skolverket
Titel: Idrott och hälsa: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Upplaga: 2007
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1885
Kommentar: 60 s. Kan laddas ner som PDF.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
Kommentar: Kan laddas ner som pdf 281 s.

Moment 1

Författare/red: Elmqvist, Suzanne & Melander, Kerstin
Titel: Gympapasset: Utbildningsmaterial för gympaledare
Upplaga: 1995
Förlag: Sisu idrottsböcker
Kommentar: 112 s.

Författare/red: Fors, Eva
Titel: Passa mig: Inkluderad idrottsundervisning
Upplaga: 2004
Förlag: Sisu idrottsböcker
Kommentar: 187 s.

Författare/red: Huitfeldt Åke (red)
Titel: Rörelse och idrott
Upplaga: 1998
Förlag: Liber
Kommentar: 288 s.

Författare/red: Larsson, Håkan (red)
Titel: Föreställningar om kroppen; kroppen och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Upplaga: 2010
Förlag: Liber
Kommentar: 304 s.

Författare/red: Raustorp, Anders
Titel: Fysisk självkänsla
Upplaga: 2006
Förlag: Kunskapsföretaget
Kommentar: 58 s.

Författare/red: Setterberg, Elsie
Titel: Olycksfall i lek och idrott hos barn och ungdomar
Upplaga: 2008
Förlag: Gothia
Kommentar: 48 s.

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Kommentarer till grundskolans kursplaner & betygskriterier
Webbadress: http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Idrott_och_halsa.pdf
Kommentar: Senaste upplagan. Endast som pdf fil.

Författare/red: Wolmesjö, Susanne
Titel: Rörelseaktivitet - lek & lärande för utveckling av individ och grupp
Upplaga: 2006
Förlag: SISU idrottsböcker
Kommentar: 99 s.

Moment 2

Författare/red: Annerstedt, Claes
Titel: Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa
Upplaga: 2007
Förlag: Multicare
Kommentar: 207 s.

Författare/red: Brügge, Britta (red )
Titel: Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 283 s.

Författare/red: Huitfeldt Åke (red)
Titel: Rörelse och idrott
Upplaga: 1998
Förlag: Liber
Kommentar: 288 s.

Författare/red: Larsson, Håkan (red)
Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 320 s.

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Kommentarer till grundskolans kursplaner & betygskriterier
Webbadress: http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Idrott_och_halsa.pdf
Kommentar: Senaste upplagan. Endast som pdf fil.

Författare/red: Widlund Håkan
Titel: Friidrott för ungdom 10 - 14 år
Upplaga: 2001
Förlag: Sisu idrottsböcker
Kommentar: 247 s.

Litteratur som kompletterar delkurserna omfattande 10 % väljs av den studerande i samråd med ansvarig lärare.

Övrig information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.
Tillkommer kostnad för simhallsbesök.
Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.