Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Education A, Physical Education and Health, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE162G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Idrott och hälsa
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 25%
Övrigt 75%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2016-05-09
Senast ändrad: 2016-05-31
Giltig fr.o.m: 2016-08-10

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen och ämnesområden. Vidare skall studenten kunna leda aktiviteter i skola och förskola kopplade till idrott och hälsa.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot idrott och hälsa, samt argumentera för den fysiskt aktiva livsstilens betydelse för hälsan.
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhällets och demokratins värdegrund avseende undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa.
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling inom ämnet idrott och hälsa.
- visa sådana kunskaper i ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det praktiskt pedagogiska ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt i lek och grundformer.
- visa kunskap och förståelse för människokroppens allmänna anatomi samt de olika organsystemens normala fysiologi och reglering. Vidare visa kunskap och förståelse för samspel mellan olika organsystem vid fysisk aktivitet.
- visa kunskap och förståelse för fysisk aktivitet och hälsa samt nutrition i förhållande till barnets utvecklingsfaser.
- visa förståelse för faktorer som kan begränsa barnets fysiska prestationsförmåga under olika omständigheter.

Innehåll

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Introduktion till idrottsvetenskap 5 hp, varav 0,5 hp idrottsvetenskap.

- Introduktion till idrottsvetenskap
- Praktiskt ledarskap för lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6
- Grundläggande vetenskapliga betraktelsesätt och metoder

Delmoment 2: Funktionell rörelse med didaktik 12,5 hp, varav 7 hp idrottsvetenskap.

- Grundläggande förståelse för kroppens anatomi och fysiologi
- Kunskap och förståelse för barnets utvecklingsfaser relaterat till fysisk aktivitet, tillväxt, koordination, styrka samt nutrition.
- Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i lek och grundformer. Gymnastik och idrott,
rörelse till musik och dans, lek och spel, grundläggande friluftsliv och orientering behandlas i dess grundformer ur ett didaktiskt perspektiv.

Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik 12,5 hp.

- Barn- och ungdomsidrottens roll i samhället avseende socialisation, social stratifiering, identitetsskapande, kroppsuppfattning och självbild.
- Reflektera över etiska och moraliska aspekter inom ämnet idrott och hälsa.
- Grundläggande kunskap och överväganden vid bedömning inom ämnet idrott och hälsa med hänvisning till aktuella styrdokument.
- Nyttjande samt hänsynstagande av natur och friluftsliv samt närmiljön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
- Grundläggande simning och livräddning samt säkerhet vid vatten vintertid.
- Den svenska idrottskulturens och kroppsövningsämnets framväxt ur ett historiskt perspektiv.
- Idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer.
- Förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelsekompetens utifrån teorier om lek och motorisk utveckling i skiftande
rumsliga och fysiska miljöer.
- Idrottens roll och funktion i samhället utifrån grundläggande vetenskapliga perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas inom ramen för grundlärarutbildningen eller som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt , muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar.

Betygskriterier:

A
Framstående
Studenten visar framstående resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

B
Mycket bra
Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

C
Bra
Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

D
Tillfredställande
Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

E
Tillräcklig
Studenten visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för för kursen

Fx
Otillräcklig Komplettering möjlig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för huvudområdet pedagogik Ytterligare arbete krävs för att uppfylla lärandemålen för kursen

F
Otillräcklig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Claes Annerstedt
Titel: Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa.
Förlag: Multicare Förlag AB
Kommentar: ISBN: 9789197459020

Författare/red: Expertgrupp från Team Danmark
Titel: Talangutveckling – motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 91-85433-04-7

Moment 2

Författare/red: Britta Brugge, Matz Glantz och Klas Sandell
Titel: Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147100033

Författare/red: Håkan Larsson, Jane Meckbach (red.)
Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147100033

Författare/red: Sand et.al.
Titel: Människokroppen – fysiologi och anatomi
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 978-91-47-08435-7

Författare/red: Tonkonogi Michail, Helena Bellardini
Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. För hälsa, prestation och individuell utveckling
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 9789186323448

Moment 3

Författare/red: Håkan Larsson, Birgitta Fagrell
Titel: Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147084432

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna råd för fritidshem
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3301
Kommentar: ISBN: 978-91-7559-115-5 Kan laddas ner som pdf. 68 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589
Kommentar: ISBN: 978-91-38325-49-0 kan laddas ner som pdf. 22 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2015)
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
Kommentar: ISBN: 978-913832666-4 Kan laddas ner som pdf 281 s.

Författare/red: Åke Huitfeldt, Mike Bergström, Susanne Huitfeldt, Conny Tärnklev, Åsa Ågren
Titel: Rörelse och idrott
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147048175

Referenslitteratur

Författare/red: Anders Raustorp
Titel: Fysisk Självkänsla
Förlag: Kunskapsföretaget
Kommentar: ISBN: 9789189040588

Författare/red: Anita Wehlin
Titel: Orientera i skolan
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 978-91-87745-49-2

Författare/red: Ingegerd Ericsson
Titel: Rör dig lär dig: motorik och inlärning
Förlag: SISU idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 978-91-85138-94-4

Författare/red: Sjödin, C
Titel: Simlärarboken
Förlag: SISU Idrottsböcker
Kommentar: ISBN: 9789186323585

Författare/red: Thomas W Rowland
Titel: Children´s Exercise Physiology
Förlag: Human Kinetics Publishers
Kommentar: ISBN: 9780736051446

Författare/red: Ulla Berg och Carola Sjödin
Titel: Metodik i redskap
Förlag: Svenska Gymnastikförbundet
Kommentar: ISBN: 91-7550-047-7

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övrig information

Tillkommer kostnad för simhallsbesök.
Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.