Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp

Education BA (A), Physical Education and Health, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE224G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Idrott och hälsa
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 25%, Övrigt 75%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2022-03-08
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen och ämnesområden. Vidare skall studenten kunna leda aktiviteter i skola kopplade till idrott och hälsa.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskaper i ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa med utgångspunkt i lek och grundformer
- visa kunskaper inom idrott och hälsa som krävs för yrkesutövningen
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och förbättra undervisning i syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser utifrån en differentierad undervisning.
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar
och jämställdhetsperspektiv, utifrån samhällets och demokratins värdegrund
avseende undervisning och lärande inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskap och förmåga att orientera i natur och utemiljö med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- visa kunskap om kartors uppbyggnad och symboler
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling inom ämnet idrott och hälsa
- visa kunskap och förståelse för människokroppens allmänna anatomi samt de
olika organsystemens normala fysiologi och reglering. Vidare visa kunskap och
förståelse för samspel mellan olika organsystem vid fysisk aktivitet.
- visa kunskap och förståelse för fysisk aktivitet i förhållande till barnets utvecklingsfaser, samt förmåga att argumentera för hälsoeffekter kopplade till fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
- visa kunskap och förståelse för tränings principer, träningslärans grunder samt träningsplanering
- visa kunskap och förståelse för nutrition i förhållande till barnets utvecklingsfaser och fysisk aktivitet

Innehåll

Kursen består av tre delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Introduktion till praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik (5 hp)

- Introduktion till idrottsvetenskap
- Praktiskt ledarskap för lärare i grundskolans årskurs F-6
- Grundläggande vetenskapliga betraktelsesätt och metoder

Delmoment 2: Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse (12,5 hp)

- Grundläggande förståelse för kroppens anatomi och fysiologi
- Friluftsliv och orientering med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg
- Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn
- Barnets utvecklingsfaser relaterade till fysisk aktivitet, tillväxt, koordination, styrka samt kost
- Träningsprinciper, träningslära och träningsplanering
- Idrottsdidaktik i syfte att utveckla allsidig rörelsekompetens och hälsofrämjande lärmiljöer med utgångspunkt i lek och grundformer

Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik (12,5 hp)

- Barn- och ungdomsidrottens roll i samhället avseende socialisation, social stratifiering, identitetsskapande, kroppsuppfattning och självbild
- Etiska och moraliska aspekter inom ämnet idrott och hälsa
- Bedömning inom ämnet idrott och hälsa med hänvisning till aktuella styrdokument
- Takt och rytm i rörelse till musik
- Grundläggande kunskap om simundervisning och livräddning samt säkerhet vid vatten
- Den svenska idrottskulturens och kroppsövningsämnets framväxt ur ett historiskt perspektiv
- Idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer
- Förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelsekompetens utifrån teorier om lek och motorisk utveckling i skiftande
rumsliga och fysiska miljöer
- Idrottens roll och funktion i samhället utifrån grundläggande vetenskapliga perspektiv

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier.
Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2201: Delmoment 1. Praktiskt ledarskap, hälsa och idrottsdidaktik. Praktisk och skriftliga examination, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2202: Delmoment 2. Idrottsvetenskap och rörelseförmåga kopplat till hälsa. Praktiska uppgifter och skriftlig tentamen, 12,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2203: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik. Praktiska uppgifter och skriftlig inlämning, 12,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt , muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stor del av praktiska övningar och tillämpningar.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Tillkommer kostnad för simhallsbesök.
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE162G.

Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Hvitfeldt, Åke
 • Titel: Rörelse och Idrott
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 978 9147048175
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2589
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38325-49-0 kan laddas ner som pdf. 22 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2016)
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
 • Kommentar: ISBN: 978-913832691-6 Kan laddas ner som pdf 288 s.
 • Författare/red: Åkesdotter Cecilia et al.
 • Titel: Idrottens ledarskap
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 4789177270201
Moment 2
 • Författare/red: Britta Brugge, Matz Glantz och Klas Sandell
 • Titel: Friluftslivets pedagogik - En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet"
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147100033
 • Författare/red: Håkan Larsson, Jane Meckbach (red.)
 • Titel: Idrottsdidaktiska utmaningar
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147100033
 • Författare/red: Menguc Aila Ibanez et al
 • Titel: Idrottens träning
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789177270195
 • Författare/red: Tonkonogi Michail, Helena Bellardini
 • Titel: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. För hälsa, prestation och individuell utveckling
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789186323448
Moment 3
 • Författare/red: Larsson, Håkan
 • Titel: Idrott och hälsa -igår, idag och i morgon
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: ISBN: 9789147121960
 • Författare/red: Sjödin, C
 • Titel: Simlärarboken
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 9789186323585

Referenslitteratur

 • Titel: FYSS – EVIDENSBASERAD KUNSKAPSBAS:
 • Webbadress: http://www.fyss.se/
 • Författare/red: Anita Wehlin
 • Titel: Orientera i skolan
 • Förlag: SISU Idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 978-91-87745-49-2
 • Författare/red: Ingegerd Ericsson
 • Titel: Rör dig lär dig: motorik och inlärning
 • Förlag: SISU idrottsböcker
 • Kommentar: ISBN: 978-91-85138-94-4
 • Författare/red: Jimmy Säfström
 • Titel: Rörelseglädje
 • Förlag: Lust att lära - JS Läromedel
 • Kommentar: ISBN: 9789163746512
 • Författare/red: Livsmedelsverket
 • Titel: Bra måltider i skolan
 • Förlag: Stibo Complete
 • Kommentar: ISBN: 978-91-7714-266-9
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-08