Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik GR (A), Kreativitet, kultur och estetiska uttrycksformer, 7,5 hp

Education BA (A), Children’s Culture and Aesthetical Forms of Expressions, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE189G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kreativitet, kultur och estetiska uttrycksformer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-02-20
 • Senast ändrad: 2020-05-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-06-01

Syfte

Kursens syfte är att utveckla praktisk och didaktisk kunskap i olika estetiska uttrycksformer, och hur dessa kan bidra som stöd för barn i deras utveckling och lärande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagare:
- visa praktiska och didaktiska kunskaper i olika estetiska uttrycksformer.
- visa medvetenhet om hur olika estetiska uttrycksformer bidrar som stöd för barn i deras utveckling och lärande.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
-Barnkultur
-Estetiska uttrycksformer

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens undervisning består av workshops i estetiska uttrycksformer, seminarier, föreläsningar och ett självständigt fältstudiearbete.

Examination

2001: Seminarium, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Portfolio, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ehrlin, A (red.)
 • Titel: Estetiska uttrycksformer i teori och praktik
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Lindstrand, F & Selander, S (red.)
 • Titel: Estetiska lärprocesser
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: 270 s.