Kursplan

Kursplan för Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp

Education A, Knowledge, Assessment and Grading

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE032G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kunskapssyn, bedömning och betyg
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-26
 • Fastställd: 2007-10-03
 • Senast ändrad: 2013-06-26
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom ämnet Pedagogik skall utveckla
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för den kunskapssyn som skolans styrdokument ger uttryck för samt visa förståelse för hur olika syn på kunskap påverkar såväl examination som bedömning
- visa kunskap om olika former av examination och dess konsekvenser för lärande bedömning
- ha utvecklat förmåga och färdighet att systematisk och strukturerat reflektera kring bedömning som ett instrument för att utveckla pedagogisk verksamhet
- ha utvecklat förmåga och färdighet att utforma relevanta instrument för bedömning av elevers kunskaper, förmågor och färdigheter
-vid bedömning och betygssättning analysera, värdera och tillämpa föreskrifter om bedömningens inriktning i styrdokumenten
-kunna kritisk reflektera kring uttryckta värderingar i praxis

Innehåll

Kursen behandlar begrepp såsom bedömningsprocesser, kunskapssyn, kvalitétsarbete, dokumentation, examination, etiska frågor, styrdokumenten och betyg.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftliga och muntliga redovisningar.
Studenten examineras skriftligt, muntligt och under praktiska moment. Examinationen sker löpande under kursen samt i slutet av kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Korp, Helena
 • Titel: Kunskapsbedömning : hur, vad och varför. Forskning i fokus nr 13
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Fritzez
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: 91-85128-05-8
 • Kommentar: 175 s.
 • Författare/red: Linström, Lars,& Lindberg, Viveka
 • Titel: Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
 • Ort: Stokholm
 • Förlag: HLS Förlag
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 978-91-7656-594-0
 • Kommentar: 253 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Fritzes
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 91-85009-60-1
 • Kommentar: 71 s.
 • Författare/red: Tiller,Tom
 • Titel: Aktionslärande : forskande partnerskap i skolan
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Runa förlag
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 91-88298-46-9
 • Kommentar: 215 s.