Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Education Ba (A), Learning reading and writing


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE050G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Läs- och skrivinlärning
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-25
Fastställd: 2008-03-04
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivinlärning skall utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- visa mycket goda kunskaper och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivinlärning i pedagogiskt arbete med barn
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet läs- och skrivinlärning
- visa förmåga att redogöra för samt uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamhet i läs- och skrivinlärning riktat mot barn
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund inom läs- och skrivinlärning avseende undervisning och lärande för barn.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Språkutveckling och språklig medvetenhet, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper angående språkliga funktioner,
språkutvecklingsteorier, språklig medvetenhet och tidig lässtimulans.

Delmoment 2: Att erövra skriftspråket, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper och färdigheter angående läs- och
skrivutveckling, läsförståelse, läsinlärningsmetoder samt kartläggning av barns
och elevers skrivutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller:Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(OB 6)

Kursbeskrivning

Kursen utgör tillsammans med Matematikinlärning 15hp ett kurspaket

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar,
handledning samt självstudier. Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker löpande under kursens gång.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur, 2008, 978-91-44-04826-0

Kommentar: 213 s.

Svenska Språknämnden, Svenska skrivregler, Stockholm, Liber, 2008, 978-91-47-08460-9

Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan, Stockholm, Skolverket, Reviderad 2010, 978-91-38-32538-4, www.skolverket.se

Kommentar: 16 s.

Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Stockholm, Skolverket, 2011, 978-91-38-32541-4, www.skolverket.se/

Kommentar: 279 s.

Moment 1

Bjar, Louise & Liberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk, Lund, Studentlitteratur, 2003, 91-44-02793-1

Gibbons, Pauline, Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet, Uppsala, Hallgren & Fallgren, 2006, 91-7382-817-3

Kommentar: 208 s.

Svensson, Ann-Katrin, Barnet, språket och miljön, Lund, Studentlitteratur, 2009, 978-91-44-01857-7

Kommentar: 231 s.

Moment 2

Allard,Birgita, Rudqvist, Margret, Sundblad, Bo, Nya lusboken: en bok om läsutveckling, Stockholm, Bonnier utbildning, 2001, 91-622-4498-1

Kommentar: 176 s.

Axelsson, Monica, Jönsson, Karin (redaktör), Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola, Stockholm, Liber, 2009, 91-47-09378-1

Kommentar: 196 s.

Frost, Jørgen, Läsundervisning och läsutveckling, Lund, Studentlitteratur, 2009, 978-91-44-05215-1

Kommentar: 220 s.

Hedström, Hasse (red), L som i läsa, M som i metod – om läsinlärning i förskoleklass och skola, Stockholm, Lärarförbundets Förlagtex, 2009 2:a upplagan, 978-91-9776-153-6

Korp, Helena, Kunskapsbedömning - hur,vad och varför, Stockholm, Myndigheten för Skolutveckling, 2003, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1823

Lundberg, Ingvar, God skrivutveckling: kartläggning och övningar, Stockholm, Natur & Kultur, 2008, 978-91-27-41258-3

Kommentar: 112 s.

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina, God läsutveckling: kartläggning och övningar, Stockholm, Natur och Kultur, 2005, 91-27-72309-7

Kommentar: 80 s

Reichenberg, Monica, Vägar till läsförståelse, Stockholm, Natur och kultur, 2008, 978-91-27-72299-6

Kommentar: 140 s.

Skolverket, Nya språket lyfter! Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-5, lärarhandledning, Stockholm, Liber, 2008, 91-85009-01-6, www.skolverket.se

Skolverket, Observationsschema, Stockholm, Liber, 2008, www.skolverket.se

Referenslitteratur

Moment 1

Svensson, Ann-Katrin, Språkglädje, Lund, Studentlitteratur, 2005, 978-91-44-03900-8

Kommentar: 204 s.

Aktuella avhandlingar, rapporter och artiklar kan tillkomma.
Generellt gäller att senaste versionen av kurslitteraturen är att föredra.