Kursplan för Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Education BA (A), Learning, Reading and Writing, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE208G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Läs- och skrivinlärning
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Undervisning 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2020-03-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivinlärning ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa mycket goda kunskaper och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivinlärning i pedagogiskt arbete med barn
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet läs- och skrivinlärning
- visa förmåga att redogöra för ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamhet i läs- och skrivinlärning riktat mot barn
- redovisa kunskap om och förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund inom läs- och skrivinlärning avseende undervisning och lärande för barn.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Språkutveckling och språklig medvetenhet, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper angående språkliga funktioner,
språkutvecklingsteorier, språklig medvetenhet och tidig lässtimulans.

Delmoment 2: Att erövra skriftspråket, 7,5 hp
I detta moment ingår kunskaper och färdigheter angående läs- och
skrivutveckling, läsförståelse, läsinlärningsmetoder samt kartläggning av barns
och elevers skrivutveckling.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller:Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Alternativt lärarexamen.
(OB 6)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Obligatoriska seminarium:
-Språklig medvetenhet
-Litteracitet
-Läs- och skrivundervisning
-Språkstärkande arbete

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:

För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Upplaga: 2014 (2:a uppl.)
 • Kommentar: ISBN: 978-91-40-68825-5 122 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin, G
 • Titel: Referera reflekterande
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-06887-9 112 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för förskolan
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: Reviderad 2019
 • : www.skolverket.se
 • ISBN: 978-91-38-32538-4
 • Kommentar: 20 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2018
 • : www.skolverket.se/
 • ISBN: 978-91-38-32541-4
 • Kommentar: 299 s.
Moment 1
 • Författare/red: Axelsson, Monica, Jönsson, Karin (redaktör)
 • Titel: Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
 • Förlag: Liber
 • ISBN: 91-47-09378-1
 • Kommentar: ISBN: 91-47-09378-1 296 s.
 • Författare/red: Elbro, Carsten, Eriksson Jessica, Fridolfsson, Inger, Frylmark, Astrid & Grönvall Fransson, Camilla
 • Titel: Lära barn läsa
 • Förlag: Legilexi Stiftelse
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789198426434 230 s.
 • Författare/red: Fast, Carina
 • Titel: Att läsa och skriva i förskolan
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-06859-6 272 s.
Moment 2
 • Författare/red: Damber, Ulla & Bergöö, Kerstin
 • Titel: Kritiskt textarbete med flerspråkiga elever
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2017
 • : https://larportalen.skolverket.se
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
 • Förlag: Hallgren & Fallgren, Uppsala
 • Upplaga: 2013
 • ISBN: 91-7382-817-3
 • Kommentar: ISBN: 9789173828666 230 s.
 • Författare/red: Liberg, Caroline
 • Titel: Elevers läs- och skrivutveckling. En teoretisk bakgrund av Caroline Liberg. (Utveckla din bedömarkompetens.)
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2010
 • : https://www.skolverket.se/publikationer?id=2361
 • Kommentar: 28 s
 • Författare/red: Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
 • Titel: Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
 • Förlag: Stockholms universitetsförlag
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 9789176566756 270 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Upplaga: 2016
 • : www.skolverket.se
 • Författare/red: Tjernberg, Catarina
 • Titel: Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2018
 • Kommentar: ISBN: 9789147124992 198 s.
Aktuella avhandlingar, rapporter och artiklar kan tillkomma.
Generellt gäller att senaste versionen av kurslitteraturen är att föredra.
Övrig information
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE050G.