Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Education, BA (A), Learning Reading and Writing, part 2, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE223G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2020-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-18

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
-förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
-visa mycket goda kunskaper och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling i pedagogiskt arbete med barn
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet läs- och skrivutveckling
- visa förmåga att redogöra för samt uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamhet i läs- och skrivlärande för barn
- redovisa kunskap om förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund inom området läs- och skrivlärande hos barn

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Läs- och skrivstrategier, nycklar till god läs- och skrivutveckling , 7,5 hp
Delmoment 2: Formativt bedömningsarbete inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, alternativt lärarexamen, samt godkänt resultat omfattande 15 hp Läs- och skrivinlärning, motsvarande Mittuniversitetets kurs PE050G eller PE208G.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Examinerande redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

2101: Genrer Fältstudieuppgift del 1 Genomförande, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Läs- och skrivstrategier, nycklar till god läs- och skrivutveckling, Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Genrer Fältstudieuppgift del 2 Formativ bedömning, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2104: Formativt bedömningsarbete inom läs- och skrivutveckling, Skriftlig inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Obligatoriska seminarium:
-Kursplaner och kunskapskrav
-Läs och skrivforskning
-Språk och tänkande
-Formativ bedömning
-Värdegrundsuppdraget
-Bedöma läsförståelse

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE160G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent, om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
 • Upplaga: 2012
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-07583-9 168 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för förskolan.
 • Upplaga: Reviderad 2010
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38-32538-4 16 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2015)
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: http://www.skolverket.se
 • Kommentar: ISBN: 978-913832666-4 Kan laddas ner som pdf 279 s.
Moment 1
 • Författare/red: Alatalo, Tarja (red.).
 • Titel: Läsundervisningens grunder
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Gleerups, Malmö,
 • Kommentar: ISBN: 9789140692092 272 s.
 • Författare/red: Gear, Adrienne
 • Titel: Att läsa faktatexter
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-14035-6 208 s.
 • Författare/red: Gear, Adrienne
 • Titel: Att skriva faktatexter
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Kommentar: ISBN:978-91-27-14036-3 256 s.
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Lyft språket lyft tänkandet
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Språk och lärande, Uppsala, Hallgren & Fallgren
 • Kommentar: ISBN: 9789173828680
Moment 2
 • Författare/red: Johansson Britt, Sandell Ring Anniqa
 • Titel: Låt språket bära
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Kommentar: ISBN: 9789173828758 287 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Att bedöma elevers läsförståelse
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-13758-5
 • Författare/red: Wiliam Dylan, Leahy Siobhan
 • Titel: Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Kommentar: ISBN: 9789127141957

Sidan uppdaterades 2020-02-24