Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Education, (A), Learning reading and writing, part 2, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE160G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-10-26
Senast ändrad: 2015-10-26
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa probelm
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
-förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
-visa mycket goda kunskaper och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling i pedagogiskt arbete med barn
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet läs- och skrivutveckling
- visa förmåga att redogöra för samt uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamhet i läs- och skrivlärande för barn
- redovisa kunskap om förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund inom området läs- och skrivlärande hos barn

Innehåll

Kursen består av två delmomentmed följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Läsutveckling, 7,5 hp
Delmoment 2: Skrivutveckling, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, alternativt lärarexamen, samt godkänt resultat omfattande 15 hp Läs- och skrivinlärning, motsvarande Mittuniversitetets kurs PE050G.
(OB 6)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Examinerande redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

Studenten examineras genom redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter.
Examinationen sker löpande under kursens gång.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur