Kursplan för Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp

Education, (A), Learning reading and writing, part 2, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE160G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2015-10-26
 • Senast ändrad: 2016-08-29
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-20

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling ska utveckla:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
-förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
-beredskap att möta förändringar i arbetslivet och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
-förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
-visa mycket goda kunskaper och förståelse inom huvudområdet pedagogik för inriktning mot läs- och skrivutveckling i pedagogiskt arbete med barn
- redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet läs- och skrivutveckling
- visa förmåga att redogöra för samt uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom verksamhet i läs- och skrivlärande för barn
- redovisa kunskap om förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar och jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund inom området läs- och skrivlärande hos barn

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:
Delmoment 1: Läs- och skrivstrategier, nycklar till god läs- och skrivutveckling , 7,5 hp
Delmoment 2: Formativt bedömningsarbete inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, alternativt lärarexamen, samt godkänt resultat omfattande 15 hp Läs- och skrivinlärning, motsvarande Mittuniversitetets kurs PE050G.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.
Examinerande redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

Studenten examineras genom redovisningar, muntliga seminarier och skriftliga uppgifter.
Examinationen sker löpande under kursens gång.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent, om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2012
 • Kommentar: ISBN: 978-91-44-07583-9 168 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för förskolan.
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: Reviderad 2010
 • : http://www.skolverket.se
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38-32538-4 16 s.
 • Författare/red: Utbildningsdepartementet
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Rev 2015)
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2011
 • : http://www.skolverket.se
 • Kommentar: ISBN: 978-913832666-4 Kan laddas ner som pdf 279 s.
Moment 1
 • Författare/red: Alatalo, Tarja (red.).
 • Titel: Läsundervisningens grunder
 • Förlag: Gleerups, Malmö,
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN: 9789140692092 272 s.
 • Författare/red: Gear, Adrienne
 • Titel: Att läsa faktatexter
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-14035-6 208 s.
 • Författare/red: Gear, Adrienne
 • Titel: Att skriva faktatexter
 • Förlag: Natur & Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2016
 • Kommentar: ISBN:978-91-27-14036-3 256 s.
 • Författare/red: Gibbons, Pauline
 • Titel: Lyft språket lyft tänkandet
 • Förlag: Språk och lärande, Uppsala, Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 9789173828680
Moment 2
 • Författare/red: Johansson Britt, Sandell Ring Anniqa
 • Titel: Låt språket bära
 • Förlag: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN: 9789173828758 287 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk
 • Förlag: Skolverket, Stockholm
 • Upplaga: 2016
 • : www.skolverket.se
 • Författare/red: Westlund, Barbro
 • Titel: Att bedöma elevers läsförståelse
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-13758-5
 • Författare/red: Wiliam Dylan, Leahy Siobhan
 • Titel: Handbok i formativ bedömning : strategier och praktiska tekniker
 • Förlag: Natur och Kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2015
 • Kommentar: ISBN: 9789127141957